Обратно Заседание № 136 на ПК по финанси и бюджет от 12.09.2023 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  12.09.2023 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 5, ет. 5, ул. „Московска“ 33 и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Наименование

Вносител

1

2

3

 

Доклад вх. № СОА23-ВК66-7815/21.08.23 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2023 г.;

        -Предложения вх. № СОА23-ГР94-4408/23.08.23 г. от жители на район „Подуяне“;

  • Писма вх. № СОА23-ГР94-4051/5/21.08.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-4051/3/17.08.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-4051/1/03.08.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-4051/02.08.23 г. за предоставяне на средства за ремонт на ул. Кап. Георги Мамарчев, р. „Подуяне“
  • Отчет вх. № СОА23-ВК66-8061/30.08.23 г. от от Й. Фандъкова – кмет на СО относно:дейността по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г. и изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г. - за сведение

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

Предложения вх. № СОА23-ВК66-7815/1/05.09.23 г.  относно изменение и допълнение на проект за решение по доклад № СОА23-ВК66-7815/21.08.23 г. за съставяне и приемане на Сборен бюджет на СО за 2023 г.

ПГ „Патриоти за София“

 

Доклад вх. № СОА23-ВК66-7816/21.08.23 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2022 г.

Писмо вх. № СОА23-ВК66-8253/05.09.23 г. относно протокол от публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 г. – за сведение

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-НЦ62-694/3/06.09.23 г. относно Приемане на Решение за създаване на две нови социални услуги в общността като държавно делегирана дейност – Център за обществена подкрепа „МИР“ и Център за обществена подкрепа „МОГА“ с основни дейности - „Информиране и консултиране“ (като общодостъпна и специализирана услуга), „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“ (само стандартите за терапия), „Обучение за придобиване на умения“ (като общодостъпна и специализирана услуга), както и за промяна на броя на потребителите на социална услуга – Център за работа с деца на улицата,  с адрес: гр. София, район „Люлин“, ул. Филиповци“ от 25 на 30 места.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ВК66-8342/07.09.23 г. относно отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на стълбищна платформа за хора с увреждания

Георги Георгиев – председател на СОС, Милка Христова, Грети Стефанова, Борислав Игнатов, Карлос Контрера – общински съветници

 

Доклад вх. № СОА23-ВК66-8370/08.09.23 г. относно Кандидатстване на Столична община за членство в общество за култура и креативност към Европейския институт за иновации и технологии

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

 

Доклад вх.№ СОА23-ТД26-7251/3/19.07.2023 г. относно придобиване на автобуси за обезпечаване на транспортната задача, изпълнявана от „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Карлос Контрера – общински съветник

 

Доклад вх.№ СОА23-ТД26-12914/4/07.09.2023 г. относно изразяване на становище по Бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2022-2026 г., придружен с: писмо вх. № СОА23-ТД26-12914/5/08.09.23 г.

Николай Стойнев, Стефан Марков, Прошко Прошков – общински съветници

 

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-15773/3/07.09.2023 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Метрострой“ ЕАД- в ликвидация

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

 

Доклад вх. № СОА23-ВК66-6923/1/26.07.23 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център VI-София“ ЕООД да закупи със собствени средства ехокардиограф – дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-МЦ29-349/3/07.09.23 г. относно изменение на Решение № 665/13,07,2023г. за даване съгласие Столична община да разходва бюджетни средства за погасяване на задължения на  "Медицински център XVI-София "ЕООД - в ликвидация и суброгиране в правата на удовлетворените кредитори

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев и Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-МЦ29-468/2/07.09.23 г. относно даване съгласие „Диагностично-консултативен център XXV  - София“ ЕООД да закупи със собствени средства биохимичен автоматичен анализатор – дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-МЦ29-487/2/07.09.23 г. относно даване съгласие „Диагностично-консултативен център XXV  - София“ ЕООД да извърши основен ремонт, като закупи със собствени средства PVС дограма – дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-12550/01.09.23 г. относно промяна на т. III от решение №555  по протокол №79 от 29.06.2023г. на СОС

Татяна Георгиева – общински съветник и Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-12722/07.09.23 г. относно конкурс за „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ спортен терен -открит обект за спортни дейности, находящ се в  кв. „Требич”,  имот с идентификатор  68134.1333.683.- вписан във списък на спортните обекти – общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2023г.  съгласно чл.7 ал. 5 от  Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

Татяна Георгиева – общински съветник и Димитър Димов – кмет на район Надежда

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-11032/02.08.23 г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ XXVIII-225 „За жилищно строителство, магазини и гаражи“, кв. 5, м. ж.к. „Люлин център“, срещу процент на обезщетение в бъдещата сграда

Милко Младенов – кмет на район Люлин и Васко Тодоров – общински съветник

 

Доклад вх. № СОА23-ВК66-7852/22.08.23 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ за своевременно и активно лечение на служител от Столична община

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ТД26-7811/2/26.07.23 г. относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на „Метрополитен“ ЕАД върху недвижими имоти частна общинска собственост

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ДИ02-3/8/30.08.23 г. относно изразяване на становище по преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8361/07.09.2023 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като водещ партньор/главен градски орган в проектно предложение „Зелени градове чрез иновативни отворени пазари и мрежа от зелени коридори”, с акроним „ГРИНОМАРТ“(GRINNOMART), по Втора покана за представяне на предложения на „Европейската градска инициатива“, направление „Иновативни дейности“, тема „По-зелени градове“

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ВК66-8351/07.09.23 г. относно Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на образуван отпадък с код 19 12 02 – черни метали

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ТД26-12666/1/06.09.23 г. относно подписване на Договор за организиране на дейностите по събиране и транспортиране, временно съхраняване, разкомплектоване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) между Столична община и „Автоекопроджект“ АД

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ВК66-5985/7/06.09.23 г. относно приемане на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021-2028.

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ВК66-7859/23.08.23 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2023 г.

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-10584/1/30.08.23 г. относно  откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищни имоти-частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район ,,Люлин“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-11570/1/30.08.23 г. относно откриване на нова детска градина, находяща се в  ж. к. „Люлин“, 3 –ти м.р.

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-9885/2/20.07.2023г.  относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ, касаеща УПИ XIII-941, кв. 54, м. „Враждебна-юг”  чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

 

Доклад № СОА22-ВК08-14867/5/28.07.2023 г. от относно провеждане на процедура по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-10307/2/26.07.23 г. относно провеждане на процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-1268, кв. 55, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“, по реда на § 8, ал.2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби (ПР) на Закона за устройство на територията

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-9891/07.07.23 г. и становище вх. № СОА23-ВК08-9889/1/20.07.23 г. относно  прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял в поземлени имоти с идентификатори 68134.2823.3023 и 68134.2823.3024.

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

Доклад вх.№ СОА22-ГР94-5059/4/06.07.2023 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11048/03.08.2023 г. относно учредяване право на пристрояване на едноетажна пристройка към самостоятелен обект в нежилищна сграда, находяща се до бл. 298, ж.к. „Света Троица“, р-н „Илинден“

Иван Божилов – кмет на район Илинден

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-9737/1/20.07. 2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ IV-37,38, кв.2, село Лозен, местност „Врана-Лозен-Триъгълника“, район „Панчарево“, по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-9692/1/21.07.2023 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок 10 години на помещение за стоматологичен кабинет с площ 28,27 кв. м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда за здравни и социални услуги с идентификатор 39791.6003.509.5.3, находящ се в двуетажна сграда с идентификатор 39791.6003.509.5, построена в поземлен имот с идентификатор 39791.6003.509, които са частна общинска собственост и се намират на територията на село Кривина, Район “Панчарево”

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-9684/3/27.07.2023г.  относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация по отношение на УПИ ХХХІV-2368,489,2369, кв.52, в.з.,,Косанин дол”, с.Бистрица, район ,,Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

Доклад вх.№ СОА21-ГР94-6398/4/21.04.2023 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-47, кв.4, в.з. ,,Беликата”, идентичен с поземлен имот с идентификатор 55419.6708.47, с площ от 747 кв.м., находящ се в с.Панчарево, район ,,Панчарево”

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7420/1/06.07.2023 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на ПУП-ИПР на УПИ VIII-606,1366, кв.18, м. „в.з. Малинова долина - Герена“, район „Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7156/1/19.06.2023 г. относно провеждане на процедура за продажба на общински поземлен имот, представляваща УПИ ХІ-380, кв. 26, на собственика на законно построената върху него сграда

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8325/23/11.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Оборище”, ул. ,,Бачо Киро” № 22, ет.3.

Николай Александров – кмет на район Оборище

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-9911/1/20.07.2023 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на построена върху нея сграда.

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-9882/1/20.07.23 г. относно довършване на процедура  по прилагане на подробен устройствен план за УПИ I-183, от кв. 11 по регулационния план на м. „ в. з. Малинова долина-IIа част“, район Витоша

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-9094/1/18.07.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Витоша“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-10168/1/28.07.2023 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9557/1/14.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект, находящ се в кв. Бояна, пл. Сборище, ул. ,,Брезовица“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-19209/4/06.07.2023 г. относно продажба на имот частна общинска собственост на съсобственик в УПИ XXXVIII-169, кв. 166 по действащ регулационен план на м. „Гърдова глава“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7427/3/06.07.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ, касаеща УПИ ХX-486, кв. 2, м. ,в.з. Малинова долина – II-ра част”  чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ

Теодор Петков – кмет на район Витоша

     47.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11831/17.08.2023 г. относно продажба на имот- частна общинска собственост на съсобственик в УПИ XVIII-СНС, кв. 69, по действащ регулационен план на м. „с. Владая“ и „в.з. Владая“, одобрен със Заповед № РД-09-50-541/13.11.1987 г. на Главен архитект на София

Теодор Петков – кмет на район Витоша

   48.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12318/29.08.2023 г. относно сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 199 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, във връзка с приемане на проект за ПУП- план за регулация и застрояване за създаване на нов УПИ VII-44, 45, 2928, 2930, 5211 „ЗА ЖС и КОО“, кв. 128, съответстващи на ПИ с идентификатори 68134.1971.44, 68134.1971.45, 68134.1971.2928, 68134.1971.2930 и 68134.1971.5211, м. „ Драгалевци- разширение- север- II част“, район „ Витоша“, гр. София

Теодор Петков – кмет на район Витоша

   49.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11835/17.08.2023 г. относно продажба на имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се в кв. Драгалевци, м. в.з. „Киноцентър връзката I и II част“, ул. “Стойко Владиславов“ № 4-Г, район Витоша, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1978.994

Теодор Петков – кмет на район Витоша

   50.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8212/2/06.07.2023 г. относно процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ в. вр. чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ III-81, кв. 100, м. „Подлозище-Горна баня-разширение“

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

   51.

Доклад вх. № СОА23-ВК08-11508/14.08.23 г. относно продажба на идеална част от общински поземлен имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост на собственика на законно построена в имота сграда и разпределение на ползването на площта на поземлен имот с идентификатор 68134.1004.149, представляващ УПИ I-149 за озеленяване, трафопост и КОО, кв. 6, м. „Жилищна група – Южен парк“, район „Триадица“

Димитър Божилов – кмет на район Триадица и Борис Милчев – общински съветник

   52.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9332/1/12.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. ,,Стрелбище“, ул. ,,Нишава“ №116

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

   53.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11441/11.08.2023 г. относно процедура по реда на чл.15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата на Столичен общински съвет за общинската собственост, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

  54.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11444/11.08.2023 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез доброволна делба на имот – помещение, находящо се в Район „Триадица“, ул. „Цар Асен“, 78

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

   55.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9499/03.07.2023 г. относно изкупуване на  имот, собственост на физически лица, изцяло попадащ в улица „ФЛОРА“,  ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

   56.

Доклад  вх. № СОА23-ВК08-9260/1/26.07.2023 г. относно определяне на предназначението на гараж – общинска собственост, за настаняване под наем

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

   57.

Доклад вх. № СОА23-ВК08-9086/23.06.2023 г. и становище вх. № СОА23-ВК08-9211/1/14.07.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на реална част, с площ 6,50 кв. м от поземлен имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваем обект със същата площ по типов проект и одобрена схема от главния архитект на СО

Делян Георгиев – кмет на район Изгрев

   58.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11319/09.08.2023 г. относно учредяване право на строеж в полза на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД на нов трансформаторен пост – тип БКТП (бетонов комплектен трансформаторен пост) с площ от 9 кв. м. и сервитутна зона за БКТП с площ от 26 кв. м. (определена съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 / 2004г. за сервитутите на енергийните обекти) върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7169, с площ от 443 кв. м., отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, одобрена със Заповед № РД-18-3810.07.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), попадащ в обхвата на УПИ V – „за трафопост и озеленяване“, кв. 18, м. „Малинова долина – части: 1- ва, 2 – ра, 3 – та, 4 – та, 5 – та и 6 – та“,  район „Студентски“ – публична общинска собственост

Петко Горанов – кмет на район Студентски

     59.

Доклад вх. №  СОА23-ВК08-12524/1/07.09.23 г. относно Финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за изпълнение на строителство за изграждане, обзавеждане и оборудване на сграда, предназначена за училище с актова зала и детско заведение в УПИ VI, в кв. 6, м. „Манастирски ливади – Запад“, район „Витоша“, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

     60.

Доклад вх. № СОА21-ВК08-14854/81/07.09.23 г. относно Финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за изпълнение на ремонти на обекти – сгради - общинска собственост

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

      61.

Доклад вх. № СОА23-ВК08-12537/1/07.09.23 г. относно Финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за обновяване и ремонт на паркинги и тротоари, находящи се на територията на район „Илинден“, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

       62.

Доклад вх. № СОА23-ВК08-12536/4/07.09.23 г. относно Финансиране със средства от Специализирания общински  приватизационен фонд за ремонт на спортно игрище, находящо се в с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

         63.

Доклад вх. № СОА23-ТД26-13025/2/08.09.23 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 05.10.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите

Димитър Вучев – общински съветник

         64.

Доклад вх. № СОА23-ТД26-12697/1/08.09.23 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 26.09.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите

Димитър Вучев – общински съветник

         65.

Доклад вх. № СОА23-ВК66-8386/08.09.23 г. относно приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2023 година

Зафир Зарков – председател на ПК по транспорт и пътна безопасност и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

       66.

Доклад вх. № СОА23-ВК66-7071/25.07.23 г. от д-р Ваня Тагарева относно, редовно общо събрание на акционерите на „Спортно-развлекателен комплекс Корали“ АД, проведено на 28.04.23 г.

/за сведение/

       67.

Доклад вх. № СОА23-ВК66-7480/08.08.23 г. от Симеон Колев – общински съветник, относно извънредно общо събрание на акционерите на „Воден свят – Банкя“ АД, проведено на 10.07.23 г.

/за сведение/

       68.

Информация за постъпила поща:

Писма вх. № СОА23-НЦ62-606/02.08.23 г. и № СОА23-ДИ04-2566/02.08.23 г. относно обнародван Закон за държавния бюджет на РБ за 2023 г.;

Отчети с вх. № СОА23-МЦ29-410/28.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-408/27.07.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-5000/21.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-230/1/24.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-223/1/26.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-406/1/27.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-411/28.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-431/02.08.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-235/1/27.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-513/11/31.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-233/1/28.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-413/31.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-72/3/31.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-418/31.07.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-2313/17.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-273/1/01.08.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-423/01.08.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-11277/28.07.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/270/01.08.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-1021/10/31.07.23 г.; вх. № СОА17-ГР94-4953/42/31.07.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-478/2/01.08.23 г.; вх. № СОА17-ТД26-10917/54/31.07.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/273/01.08.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-11381/31.07.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-6934/1/28.07.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-113/10/24.07.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-423/1/29.08.23 г.; вх. № СОА21-ГР94-2435/11/28.08.23 г.; СОА23-ТД26-11646/07.08.23 г.; СФИ23-МЦ29-37/31.07.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/289/11.08.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/290/11.08.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/338/01.09.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/339/01.09.23 г.; вх. № СОА22-МЦ29-238/8/01.09.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/287/10.08.23 г.

Оздравителни планове: вх. № СОА23-МЦ29-480/30.08.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-12550/01.09.23 г.;

Молба вх. № СОА23-ТД26-12413/18.08.23 г. от „Филеви Лозен“ ООД, относно издадени в отговор на подадено от „Филеви Лозен“ ООД Декларация по чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Писмо вх. №  СОА23-ТД26-8713/3/01.09.23 г. от изп. Директор на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, относно изпълнение на т.2 и т.3 от Решение № 597 от 29.06.2023 г. на Столичен общински съвет;

Писмо вх. № СОА23-РИ95-32/22.08.23 г. относно молба за отпускане на средства за ремонт на храмове, кв. Челопечене

Писмо вх. № СОА23-ВК66-7515/09.08.23 г. от Д. Барбалов - зам. кмет на СО, относно преподписване на споразумения за експлоатиране на съоръжения за предоставяне на електронно-съобщителни услуги, инсталирани върху стълбове на уличното осветление

/за сведение/

Допълнителни точки

 

Наименование

Вносител

       1

                                             2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА23-ВК66-8377/08.09.23 г. относно Отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0002-С04, проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на централна градска част в гр. София“, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и Отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите, работещи по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С05

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. №СОА23-ВК66-8406/08.09.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД чрез извършване на непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Зафир Зарков и Николай Стойнев – общ. съветници и Дончо Барбалов – зам.- кмет на Столична община

Доп. т. 3

Доклад вх. №СОА23-ТД26-12919/1/09.09.23 г. относно Актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2023 г.“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА23-ВК08-12810/11.09.23 г. относно замяна на следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 68134.1601.20, с площ 1946 кв.м., представляващ част от УПИ II-20, кв.54 по плана на м.„Студентски град“, район „Студентски“ и поземлен имот с идентификатор 68134.408.330, с площ 516 кв.м. , съставляващ УПИ VIII – „обслужване“, кв.150, м.“Подуяне-Център“, район „Оборище“,  собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, находящ се в гр. София с имот с идентификатор 68134.901.1131 по КККР с площ 2800 кв.м., представляващ част от  УПИ I – „резиденция“, кв. 145, м. „Лозинец“ II-ра част -  собственост на „Лозенец Дивелпмънт къмпани“ ЕООД, находящ се в гр. София, район „Лозенец“ - СО,  бул. „Джеймс Баучер“и парични средства

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

Доп. т. 5

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-448/2/08.09.2023 г. относно даване съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД да закупи със собствени средства 1 (един) брой пътнически бус, места 8+1, необходим за превоз на пациентите, нуждаещи се от хрониодиализа в отделение по „Хемодиализа", представляващ дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 6

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-449/2/08.09.2023 г. относно даване съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД да закупи със собствени средства нова HD видеобронхоскопска система - дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 7

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-489/2/08.09.2023 г. относно даване съгласие на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 8

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-391/2/08.09.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 9

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-377/2/08.09.2023 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXVIII — София" ЕООД.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 10

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-8446/11.09.2023 г. относно прекратяване дейността на "Медицински център IX - София" ЕООД чрез ликвидация.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. 11

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-369/5/11.09.2023 г. относно даване разрешение на „Диагностично - консултативен център V - София" ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Ирина Йорданова – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 12

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-178/6/11.09.2023 г. относно увеличаване на капитала на Дентален център II-София" ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 13

Доклад вх. № СОА23-ВК08-10785/3/08.09.23 г. относно преобразуване на детска градина № 104 „Моят свят“ с административен адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 15

Николай Александров – кмет на район Оборище

Доп. т. 14

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12117/3/08.09.2023 г. относно процедура за изменение на план за регулация на уличнорегулационната линия  към о.т.188-о.т.306-о.т.143а, за УПИ I-1269 ,,за ЖС”,  кв.1, м. „Левски - Зона В“.

Ева Митова – кмет на район Подуяне

Доп. т. 15

Доклад вх. № СОА23-ВК66-8468/12.09.23 г.  относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят – Банкя“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 25.09.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите

Симеон Колев – общински съветник

Протокол № 136 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 12.09.23 г

Видеозапис от заседанието