Обратно Заседание № 119 на ПК по финанси и бюджет от 07.03.2023 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  07.03.2023 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

        1

2

3

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1219/30.01.23 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

  • Обобщена справка за постъпилите предложения и становища с вх. № СОА23-ВК66-1219/2/21.02.23 г.

Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1007/25.01.23 г. относно промяна в Наредба за организация на движението на територията на СО

Симеон Ставрев – общински съветник

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16836/35/02.03.2023 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с  общинска собственост на  Столична община за 2023 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-2423/02.03.23 г. относно одобряване на годишен финансов и технически отчет на Програма „Зелена София” за 2022 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-2361/01.03.23 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Програма „Спорт в района“, Програма „Спорт за деца и ученици“, Програма „Спорт за всички“ на Столична община в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – заместник-председат

ел на ПК за ДМС,

 Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-2362/01.03.23 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура

Татяна Георгиева – председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта

 Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО

Анатоли Илиев - заместник-председател на ПК за ДМС

Доклад вх.№ СОА23-ГР94-991/1/02.03.2023 г. относно приемане на дарение под формата на труд и услуги за построяване на Църква "Възкресение Христово" - гр. Нови Искър.

Татяна Георгиева, Милка Христова, Владимир Митов – общински съветници, Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

Доклад вх. № СОА23-ВК66-2403/02.03.23 г. относно учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване върху ПИ с идентификатор 02659.2195.2730, находящ се на територията на район Банкя на "Пазари Север" ЕАД и разкриване на постоянен пазар

Николай Стойнев, Анна Стойкова, Стефан Марков и Татяна Георгиева – общински съветници

Доклад вх. № СОА22-ТД26-16628/4/02.03.23 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи споразумение за сътрудничество с „Пазари Възраждане” ЕАД и даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за осъществяване на СМР дейности във връзка с реновиране и експлоатация на обект „Амфитеатъра с полифункционална сцена“, находящ се в гр. София, УПИ I, кв. 369, м. „Центъра“

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1143/8/01.03.23 г. относно предложение за приемане на решение за предоставяне на недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, за временно и възмездно ползване на Столична община.

Николай Стойнев – общински съветник и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК08-17716/2/14.02.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, представляващ помещение за офис, разположено на втори етаж в административна сграда- кметство, с. Житен, район ,,Нови Искър“

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-927/1/03.02.2023 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост

Ева Митова – кмет на район Подуяне

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1462/2/13.02.2023 г., относно предложение за довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план (ПУП) - ИПР и ИПРЗ за урегулирани поземлени имоти IV-2110 и IХ-2110, кв. 55, м. "ж.к. Обеля-кв. 25а стар", район "Връбница" по  реда на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх. № СОА22-ВК08-18324/2/14.02.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, р-н ,,Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх. № СОА22-ВК08-17797/1/07.02.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, р-н ,,Връбница“, ж. к. „Връбница-2“, бл. 635, вх. Б, ет.1

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16701/2/08.02.2023 г., относно отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс на имот -  публична общинска собственост, находящ се в с. Владая, ул. "Войнишко въстание" № 61

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1592/2/14.02.2023 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост. представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.405.115.1.17 представляващ тоалетна с площ от 21,53 /двадесет и едно цяло и петдесет и три стотни/ кв.м., находящ се в пешеходен подлез "Източна порта на Сердика" с идентификатор 68134.405.115.1, бул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков"

Николай Александров – кмет на район Оборище

Доклад вх. № СОА22-ВК08-17636/10/28.02.23 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно  право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.409.23  с площ 812 кв. м. , съставляващ  УПИ ХVІІІ-23 „за ЖС“, кв. 116, м. „Подуяне-центъра“ с административен адрес гр. София, ул. „Черковна“ № 19

Николай Александров – кмет на район Оборище

Доклад вх. № СОА19-ГР94-5248/15/10.02.2023 г. относно прекратяване на съсобственост  чрез доброволна делба на имот с идентификатор 68134.705.592, с изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и образувани поземлени имоти с проектни идентификатори 68134.705.1562; 68134.705.1561; 68134.705.1563 и 68134.705.1560

Георги Илиев – кмет на район Слатина

Доклад вх. № СОА23-ДИ05-610/1/02.03.23 г. относно Финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в парк „Борисова градина“ (разширение на съществуваща система за видеонаблюдение)

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1757/1/02.03.23 г. относно осигуряване на средства за закупуване на специализиран автомобил с кран и мултилифт и за закупуване на фургони за временно настаняване на аварийно-спасителни екипи, участващи в дейности по защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА23-ВК08-1612/2/02.03.23 г. относно финансиране на район „Надежда“ със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реновиране на две спортни площадки на територията на района.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА23-ВК08-1474/1/02.03.23 г. относно осигуряване на средства за възстановяване на 20 метра от трибуните към стадиона в с. Подгумер, район „Нови Искър”, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА23-ВК08-1477/1/02.03.23 г. относно осигуряване на средства за цялостно реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА23-ВК08-1478/1/02.03.23 г. относно осигуряване на средства за цялостно реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Чепинци, район „Нови Искър”, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА22-ВК08-12807/1/02.03.23 г. относно финансиране на район „Сердика“ със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на СМР по консервация и реставрация на къща-музей на Васил Левски.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА22-ВК66-11127/3/02.03.23 г. относно осигуряване на средства за изграждане на футболно игрище в с. Желява, район „Кремиковци”, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФlro

Видеозапис от заседание № 119 на ПК по финанси и бюджет, от 07.03.2023 г.

Протокол № 119 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 07.03.2023 г.