Обратно Заседание № 116 на ПК по финанси и бюджет от 07.02.2023 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  07.02.2023 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1336/02.02.2023 г. относно създаване на свободни пространства за рисуване на графити, както и изграждане на свободни стени, с цел насърчаване на графити изкуството в градска среда и свеждане до минимум, а и предотвратяване на вандалско драскане и рисуване по фасади на сгради и елементи на градското обзавеждане

Георги Георгиев – председател на СОС, Малина Едрева – общински съветник, арх. Здравко Здравков, арх. Ивайло Петков – общински съветник

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6907/45/02.02.2023 г. относно поетапно възстановяване на детските площадки в междублоковите пространства по приоритетен списък за изграждане и реконструкция на детските площадки находящи се в междублоковите пространства на територията на Столична община

Георги Георгиев – председател на СОС и Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-431/12.01.2023 г. относно приемане на Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация

Ирина Савина – зам. кмет на СО и Екатерина Йорданова – общински съветник

Доклад вх. № СОА23-ВК66-891/23.01.23 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-602/2/25.01.2023 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV - София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична централа

Д-р Антон Койчев – председател на ПК ЗСП, Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-623/2/02.02.2023 г. относно даване разрешение на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД да сключи споразумение по гр. д. № 9658/2011 г. по описа на Софийски градски съд

Д-р Антон Койчев – председател на ПК ЗСП, Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№СОА22-МЦ29-576/3/02.02.2023 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Дентален център II - София“ ЕООД

Д-р Антон Койчев – председател на ПК ЗСП, Милка Христова и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№СОА23-МЦ29-20/2/02.02.2023 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център  XVI - София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск

Д-р Антон Койчев – председател на ПК ЗСП, д-р Милка Христова – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№СОА23-МЦ29-59/2/02.02.2023 г. относно даване съгласие „Диагностично – консултативен център XI - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, нова система за дигитализиране на рентгенови образи

Д-р Антон Койчев – председател на ПК ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1344/02.02.2023 г. относно учредяване на право на строеж, възмездно и за срок до 30 г., върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4083.6290 с площ 3132 кв. м., находящ се в район „Младост“ срещу задължение за построяване на паркинг

Николай Стойнев, Стефан Марков, арх. Ивайло Петков – общински съветници

Доклад вх. №  СОА22-ВК66-12459/4/02.02.23 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на „Диагностично – консултативен център ХI – София“ ЕООД за извършване на цялостен ремонт на В и К инсталация на сградата, намираща се на ул. „Цар Симеон“ 145, гр. София

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. №  СОА22-ВК08-3558/5/02.02.23 г. относно съфинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на обект по Проект „Красива България“ – „Изпълнение на мерки по ЕЕ - топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на дограма на сградата на 162 Обединено училище „Отец Паисий“, кв. Ботунец, ул. „Свобода“ № 10, район „Кремиковци“, за окончателно плащане на извършените СМР и услуги на обекта

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. №  СОА22-ВК08-18469/1/02.02.23 г.  относно финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд за осигуряване на средства за извършване на подмяна на отоплителната инсталация на 5 ОУ „Иван Вазов”, ул. „Симеон Радев“ № 31, кв. Павлово, район „Витоша” 

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15829/1/17.01.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти (сгради) -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО- район ,,Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

Доклад вх. № СОА18-ВК08-14434/17/08.11.2022 г.  относно процедура за изменение на план за регулация, касаеща УПИ VI-СНС, УПИ V-432 и УПИ IV-363, кв.33, м.,, Киноцентъра II част разширение”.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16698/14.11.2022 г. относно прекратяване на договор за наем, сключен на 25.02.2020г.  по преписка  № СОА20-ДГ66-5/25.02.2020г. и предоставяне на безвъзмездно право на ползване, без провеждане на търг за срок от 10 години, върху недвижим имот- общинска собственост - Стадион, с идентификатор 11394.1791.1981, м. „с. Владая“ по действащия регулационен план на гр. София, заедно с изградените в имота едноетажна сграда с идентификатор 11394.1791.2015.1 - Спортна сграда, база на СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ „ГРАНИТ ВЛАДАЯ“.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх. № СОА19-ВК08-4052/11/07.04.22 г. относно прехвърляне правото на собственост върху 80,141% иде-ални части от застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1895.1029-частна общинска собственост, с площ от 716 кв.м., за който е отреден по действащ регулационен план УПИ I-за магазин, кв.56, м. „ж.к.Карпузица“,   на собствениците на законно построени върху него сгради, придружен с писмо вх. № СОА19-ВК08-4052/13/14.12.22 г. с приложена актуализирана оценка

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15465/1/23.01.2023 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ XXVI-2005, кв. 33, в. з. Банкя, гр. Банкя по КККР –ПИ с идентификатор: 02659.2194.3230, чрез закупуване на придаваем ПИ с идентификатор: 02659.2194.3349 по КККР с площ 16 кв. м. – частна общинска собственост, на основание АОС № 1764/16.06.2021 г. на район „Банкя”, находящ се в гр. Банкя,  ул. „Ясен“, собственост на Столична община

Рангел Марков – кмет на район Банкя

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16216/7/10.01.2023 г. относно отмяна на решение № 66/27.01.2022 година по протокол № 46 на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещение, с площ 17 кв. м, находящо се на първия етаж в административната сграда на кметство село Волуяк

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17269/2/19.01.2023 г. относно процедура по приемане на дарение на поземлен имот, попадащ в УПИ V – 5,6,7,8,9, кв. 45В, район „Илинден“, м. „Зона Б17-част“

Иван Божилов – кмет на район Илинден

Доклад вх. №СОА22-ВК08-13132/2/06.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден”

Иван Божилов – кмет на район Илинден

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18314/12.12.2022 г. относно процедура по реда на чл.15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата на Столичен общински съвет за общинската собственост, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване по преписка № РТР22-ГР94-27-7/28.11.2022г. на СО-район „Триадица”

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

Доклад № СОА22-ВК08-3808/3/04.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 5 години,  на два броя павилиони, монтирани  в  поземлен имот с идентификатор 68134.4334.356, УПИ-І, кв.111, частна общинска собственост,  в  междублоковото пространство - между бл.510 и бл.511, ж.к. „Овча купел 1“,  Район „Овча купел“,  за търговска дейност

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1185/19.01.2023 г. относно процедура за учредяване право на строеж върху общинската собственост в УПИ VII-17, кв. 1, м. „, Лозенец - жилищна група Южен парк“, ПИ с идентификатор 68134.900.1119 от КККР, с площ 424 кв.м., находящ се на ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 108, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-885/1/26.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общински училища на територията на Столична община – район „Младост“

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

Доклад с вх. № СОА22-ВК08-9758/4/16.08.2022г., за довършване на процедура по прилагане на план за регулация за УПИ ІV- 1360, 1450, 1454 ,,за КОО”, кв. 274, м. ,,Студентски град”, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-17970/2/05.01.23 г. с приложена нова пазарна оценка, нов проект за решение

Петко Горанов – кмет на район Студентски

Доклад вх. № СОА22-ВК08-13272/2/10.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Оборище”, ул.,,Будапеща” № 14, ет.1.

Николай Александров – кмет на район Оборище

Писмо вх. № СОА22-ВК66-14737/3/19.12.22 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО и Ангел Джоргов – зам. кмет на СО, относно изпълнение на т. 5 от Решение № 395 по Протокол № 57 на СОС

/за сведение/

Информация за постъпила поща:

Годишни доклади за състоянието на Системите за финансово управление и контрол за 2022 г. на общинските търговски дружества:

Вх. № СФИ22-ТД26-7787/13/17.01.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-31/16.01.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-33/16.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/7/16.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/12/17.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/26/20.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/24/19.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/23/19.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/28/20.01.23 г.; № СФИ22-ТД26-7787/25/19.01.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-929/19.01.23 г.; вх. № вх. № СФИ22-ТД26-7787/27/20.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/18/17.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/17/17.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/15/17.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/16/17.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/5/16.01.23 г.; вх. № СОА22-ДИ04-4450/34/19.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/19/18.01.23 г.;вх. № СОА23-МЦ29-52/18.01.23 г.; вх. № СОА22-ДИ04-4450/25/16.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/20/18.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/21/18.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/6/16.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/22/18.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/29/20.01.23 г.; вх. № СОА22-ДИ04-4450/37/20.01.23 г.; вх. № СОА22-ДИ04-4450/36/20.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/35/20.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/37/23.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/34/20.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/30/20.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/32/20.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/36/20.01.23 г.; вх. № СФИ21-ТД26-6757/40/20.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/39/24.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/38/24.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/43/26.01.23 г. ; вх. № СФИ22-ТД26-7787/40/24.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/41/24.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-7787/42/24.01.23 г.; СФИ22-ТД26-7787/31/20.01.23 г.

Писмо вх. № СОА23-ДИ04-243/20.01.23 г.;  отчет вх. № СОА23-ТД26-972/19.01.23 г.; писмо вх. № СОА23-ТД26-1076/20.01.23 г.; възражение вх. № СОА23-ГР94-405/27.01.23 г.; писмо вх. № СФИ22-ВК66-196/32/18.01.23 г.;

писмо вх. № СОА23-МЦ29-28/16.01.23 г.; писмо вх. № СОА23-ТД26-1021/1/23.01.23 г.

Отчети вх. № СОА23-МЦ29-72/25.01.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-383/26.01.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-5000/3/30.01.23 г.; вх. № СОА17-ГР94-4953/37/27.01.23 г.; вх. № СОА22-МЦ29-205/3/31.01.23 г.; вх. № СОА22-МЦ29-210/3/31.01.23 г.; вх. № СОА20-МЦ29-513/9/31.01.23 г.; вх. № СОА22-ТД26-144/654/31.01.23 г.; вх. № СОА21-МЦ29-292/7/27.01.23 г.;

/за сведение/

Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1439/06.02.23 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

Доп. т. 2 Доклад вх. № СОА23-ВК66-1038/1/06.02.23 г. относно кандидатстване с проектни предложения по процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

Протокол № 116 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 07.02.2023 г.

Видеозапис на заседание № 116 от 07.02.2023 г.