Обратно Заседание № 115 на ПК по финанси и бюджет от 24.01.2023 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  24.01.2023 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-778/19.01.2023 г. относно приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2023 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативната програма на Столичния общински съвет за 2022 г.

Георги Георгиев – председател на СОС

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-769/19.01.2023 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ за възстановяване на имота, в който се вряза лек автомобил на 5 януари 2023 г.

Георги Георгиев – председател на СОС, Диян Стаматов, Иван Таков – общински съветници

         3.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-716/30/19.01.2023 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община като Главен градски орган (MUA) – Водещ партньор, в партньорство с „Асоциация за развитие на София“, „Софинвест“ ЕАД, Ботаническа градина София към Българската академия на науките, с проектно предложение „Възстановяване на градски пространства на изоставени речни разливи в град София чрез иновативни и базирани на природата решения за създаване на ново европейско пространство с обществено богатство, екологичен дух и щастливи граждани, съобразено с инициативата Нов Европейски Баухаус“, обявена за финансиране по Първа покана на Европейската инициатива за градовете (European Urban Initiative)

Георги Георгиев – председател на СОС и арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

      4.

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-679/18.01.2023 г. относно Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения, утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2023 г. и изменение на Решение № 591 по Протокол № 60/21.07.2022 г. на Столичен общински съвет

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ,Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, Иван Виделов, Владимир Митов, Борислав Бориславов – общински съветници

     5.

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-556/16.01.2023 г. относно отчет за изпълнение на финансирани проекти на спортни клубове по Програма на развитие на детско – юношеския спорт за 2022 , в изпълнение на Решение № 269 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. и Решение № 451 по Протокол № 58 от  23.06.2022 г. на СОС

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – общински съветник, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

     6.

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-394/11.01.2023 г. относно отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2022 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в изпълнение на Решение № 437 по Протокол № 58 от 23.06.2022г.

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

     7.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18361/13.12.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1386.2982, с площ 1 551 кв. м., УПИ ХІX-942,2841, кв. 132, местност „Надежда 1а и 1б“, район „Надежда“, ул. „Магнолия“, срещу обезщетение с изграждане на детска градина /ДГ/ в друг общински имот и с предоставяне в собственост на Столична община на равностойни обекти в новопостроената сграда

Димитър Димов – кмет на район Надежда и Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС

     8.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5056/27/16.01.2023 г. относно изпълнение на Решение 362/26.05.2022 г. на СОС – отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2022 година

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

     9.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3605/2/11.01.2023 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2022 г. в изпълнение на Решение № 262 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

    10.

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-749/19.01.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

    11.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18056/07.12.2022 г. и становище вх. № СОА22-ВК66-15100/09.12.22 г. относно довършване на процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, в обхвата на ПУП за нов УПИ VI 462,463 за КОО и ПГ, кв. 22б, м. НПЗ „Средец“ и прехвърляне право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.305.462 по КККР на р-н „Възраждане“, с адм. адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ (бивш ул. „Незнаен войн“ № 13), придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-18056/2/10.01.23 г. с приложен нов проект за решение, нова пазарна оценка

Савина Савова – кмет на район Възраждане

   12.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-444/10.01.2023 г. относно учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, върху 3.06 кв. м. от застроен поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 68134.306.167, целият с площ от 1472,00 кв.м., за изграждане на асансьор с РЗП 15.30 кв.м., към съществуваща сграда (частна собственост) с идентификатор 68134.306.167.1, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 159-163, м. „Пробив бул. Пенчо Славейков“, на основание чл. 81, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 183, ал. 3 и чл. 180 от ЗУТ

Савина Савова – кмет на район Възраждане

   13.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14543/01.12.2022 г. относно процедура за прилагане на действащ подробен устройствен план по реда на ЗУТ чрез определяне на квоти на съсобственост в УПИ VI-15,17 кв. 278, местност „Зона Б-19“, гр. София, ул. „Зайчар“ № 202-206 и последващо учредяване право на строеж върху общинската идеална част от съсобствения УПИ, без търг или конкурс, след решение на СОС.

Савина Савова – кмет на район Възраждане

    14.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15827/28.10.22 г. и становище вх. № СОА23-ВК66-446/12.01.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имот (сгради) -  публична общинска собственост, находящ се на територията на СО- район ,,Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

    15.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15319/1/14.12.2022г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти – частна общинска собственост, върху които да се разположат преместваеми обекти съгласно одобрени схеми от  гл. архитект на Столична община съгласно  заповеди № РД-09-09-07/27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012г. и№ РД-09-09-07/08.02.2016г. на Гл. архитект на Столична община

Димитър Димов – кмет на район Надежда

   16.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16081/4/10.01.23 г. относно процедура за прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1385.999, находящ се в гр. София, район ,,Надежда”, ул.,,Враил” № 4.

Димитър Димов – кмет на район Надежда

   17.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15415/1/10.01.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти/терени – публична общинска собственост, върху които да се разположат преместваеми обекти съгласно одобрени схеми от  гл. архитект на Столична община съгласно  заповеди № РД-09-09-07/27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012г. и № РД-09-09-07/08.02.2016г. на Гл. архитект на Столична община

Димитър Димов – кмет на район Надежда

   18.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15411/1/10.01.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти/терени – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти съгласно одобрени схеми от  гл. архитект на Столична община съгласно  заповеди № РД-09-09-07/27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012г. и№ РД-09-09-07/08.02.2016г. на Гл. архитект на Столична община

Димитър Димов – кмет на район Надежда

   19.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16300/1/13.12.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, ж.к. ,,Западен парк“, кв. 19, пл. 118

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

   20.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-1529/6/10.01.23 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ I-35, кв.10, м.,,с.Бояна и в.з. Киноценър Бояна”

Теодор Петков – кмет на район Витоша

   21.

Доклад вх. № СОА21-ВК66-7117/12/09.12.22 г. относно процедура по придобиване в собственост чрез изкупуване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 44063.6227.617 по КККР, кв.32, с. Лозен, СО-Район Панчарево

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

    22.

Доклад № СОА22-ВК08-17658/1/19.12.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост в село Пасарел, район „Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

    23.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16416/1/10.01.23 г. относно прехвърляне правото на собственост върху застроен поземлен имот с идентификатор 35239.6108.1241-частна общинска собственост, с площ от 615 кв. м., за който е отреден по действащ регулационен план УПИ ХІI-1241, с площ от 625 кв.  м., кв.69, с. Казичене,   на собствениците на законно построената върху него сграда

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

     24.

Доклад № СОА22-ВК08-16419/1/10.01.23 г. относно провеждане на процедура по реда на чл.35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

     25.

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16855/2/10.01.23 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС за продажба на 18.04% идеални части от УПИ V-9, кв. 528, м. „ГГЦ-Зона Г-14, идентичен с поземлен имот с идентификатор 68134.403.112, с административен адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ № 5, без изградените върху него сгради, на собствениците на единичен обект с идентификатор 68134.403.112.1.1

Николай Александров – кмет на район Оборище

    26.

Писмо вх. № СОА23-ТД26-555/13.01.23 г. относно удължаване срока на съществуване на специализиран пазар на пл. „Славейков“, район Средец

Г. Бежанска – изп. директор на „Пазари Запад“ ЕАД

    27.

Писмо вх. № СОА23-МЦ29-18/11.01.23 г. от проф. д-р Атанас Йонков – изп. директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

    28.

Информация за постъпила поща:

Отчет вх. № СОА19-МЦ29-330/13/06.01.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-344/61/09.01.23 г.; СОА22-МЦ29-489/3/10.01.23 г.; писмо вх. № СОА23-ТД26-216/06.01.23 г-;

Годишни доклади за състоянието на Системите за финансово управление и контрол за 2022 г.:

Вх. № СФИ22-ТД26-7787/3/06.01.23 г.; № СФИ22-ТД26-7787/1/05.01.23 г.; № СОА22-ДИ04-4450/10/05.01.23 г.; СОА22-ДИ04-4450/19/12.01.23 г.

/за сведение/

                                                                                                                                              

                                                                                                                          Допълнителни точки

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. №  СОА23-ВК66-907/23.01.23 г. относно създаване на физически “Център за енергийна ефективност - София“  (ЦЕЕС) на Столична община за подпомагане на собствениците на обекти в многофамилни жилищни сгради по Процедура BG-RRP-4.023 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД"

Йорданка Фандъкова – кмет на СО и Георги Илиев – кмет на район Слатина

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА20-ВК08-1610/1/14.05.20 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез продажба на общинската част, представляваща 151/751 кв. м. , или 20 % идеални част от поземлен имот, с идентификатор 44063.6220.68, целият с площ 751 кв. м., с. Лозен, район Панчарево            

Писмо вх. № СОА20-ВК08-1610//5/17.07.2020 г. от кмета на район Панчарево, с представени допълнителни документи;

Писмо № СОА20-ВК08-1610/2/28.05.2020 г. от ПКФБ

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Видеозапис на Заседание № 115 на ПК по финанси и бюджет от 24.01.2023 г.

Протокол № 115 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на  24.01.2023 г.