Обратно Заседане № 124 на ПК по финанси и бюджет от 27.04.2023 г.

 

Дневен ред на ивънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 27.04.2023 г., четвъртък,

от 9,45 ч. , което ще се проведе в зала 1 и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

   т. 1

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7277/44/25.04.2023 г. относно кандидатстване на Столична община за финансиране на проект по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства чрез Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд

Десислава Билева – зам. кмет на СО, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, Ирина Савина – зам. кмет на СО

 

Протокол № 124 на ПК по финанси и бюджет от 27.04.23 г.

Видеозапис на заседание № 124 на ПК по финанси и бюджет от 27.04.23 г.