Обратно Заседане № 125 на ПК по финанси и бюджет от 23.05.2023 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  23.05.2023 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала V, ет. 5, ул. „Московска“ 33 съвместно с ПК по икономика, собственост и дигитална

трансформация и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1849/2/16.05.2023 г. относно разчети за финансиране на капиталови разходи за срока до приемане на  бюджета на Столична община за 2023 г. съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. от 30.12.2022г., ПМС №7/19.01.2023г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 година, ФО-1/20.01.2023г. и ФО-2/20.01.2023г. на Министерство на финансите и завишение на ангажиментите за разходи

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-МЦ29-568/1/21.04.2023 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на МБАЛ „Княгиня Клементина“ ЕАД

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-МЦ29-178/1/21.04.2023 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на Дентален център ІІ-София ЕООД

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-МЦ29-148/2/24.04.23 г. относно даване на съгласие „ДКЦ VIII – София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства фотоволтаична система – дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4409/03.05.23 г. относно увеличаване на капитала на „ВТОРА САГБАЛ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4410/03.05.23 г. относно увеличаване на капитала на „МБАЛ „КН. КЛЕМЕНТИНА-СОФИЯ“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4411/03.05.23 г. относно увеличаване на капитала на „ ДКЦ XXVIII – СОФИЯ“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-МЦ29-183/3/04.05.23 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-3947/18.04.23 г. относно приемане на Отчет за изпълнението на Програма „Културно наследство“ на Столична община за 2022 г.

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4393/02.05.23 г. относно приемане на парично дарение с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на Глава III от Закона за общинската собственост

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК08-4457/3/18.04.23 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот-публична общинска собственост, с предназначение за ученически стол и бюфет, находящ се на територията на 171 ОУ „Стоил Попов“ – гр. Нови Искър

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

Доклад вх. .№ СОА23-ВК08-2937/2/24.04.23 г.  относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 7 години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от сграда за търговия, находяща се административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Розова долина“ № 17а,  Район “Нови Искър”,  за търговска дейност

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

Доклад вх. № СОА23-ВК08-4364/1/04.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в район ,,Подуяне“ – частна общинска собственост, върху които да се разположат преместваеми обекти

Ева Митова – кмет на район Подуяне

Доклад вх. № СОА23-ВК08-5389/2/21.04.23 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на Закона за устройство на територията

Ева Митова – кмет на район Подуяне

Доклад вх. № СОА23-ВК08-4495/1/19.04.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот - публична общинска собственост, находяща се на територията на СО- район ,,Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

Доклад № СОА22-ВК08-18574/1/23.01.2023 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

 Доклад вх. № СОА23-ВК08-5026/2/21.04.2023г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ, касаеща УПИ XХXV-508, кв. 5, местност „в. з. Килиите” чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх. № СОА22-ВК08-4745/3/04.05.23 г. относно провеждане на процедура по реда на Закона за устройство на територията

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх. № СОА22-ГР94-1538(6)/06.05.23 г.  доброволно прилагане на действащия план за регулация, одобрен с решение на общинския съвет по отношение на урегулиран поземлен имот І-144 и попадащите в улична регулация части от поземлен имот с пл. № 144 от квартал № 1 в местност “бул. Цар Борис ІІІ”

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх. № СОА23-ВК08-5024/2/06.05.23 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал.3 и ал. 5 във вр. с чл. 199 от Закона за устройство на територията

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх. № СОА23-ВК08-5036/1/06.05.23 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.1974.5258, представляващ УПИ V-130, кв.5, м.”в.з. Габаро – Азмата“, район „Витоша“, чрез продажба на общинския дял на съсобственика

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх. № СОА23-ВК08-5517/2/03.05.23 г. относно искане за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, предназначен за организиране на ученическото столово и бюфетно хранене в 45-то ОУ „Константин Величков“

Иван Божилов – кмет на район Илинден

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16311/2/06.05.23 г. относно довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ XIV-919-ОбНС и УПИ XV-919-ОбНС, кв.43, местност „кв.Обеля“, район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх. № СОА23-ВК08-6277/2/10.05.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общинско училище на територията на Столична община – район „Студентски“

Петко Горанов – кмет на район Студентски

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6421/28.04.2023 г. относно конкурс за отдаване под наем  на части от  недвижими имоти /терени/- публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“ съгласно одобрена схема от гл. архитект на Столична община съгласно  заповед №РД-18-48/12.10.2011г. на гл. архитект на Столична община

Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6226/1/27.04.2023 г. относно конкурс за отдаване под наем  на недвижими имоти/ терени/- публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“ съгласно одобрени схеми  по чл.62 ал.9 от ЗУТ

Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6274/27.04.2023 г. относно конкурс за отдаване под наем  на части от  недвижим имот /терени/- частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“ съгласно одобрени схеми от гл. архитект на Столична община съгласно  заповеди № РД-09-09-07/27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012 г. и № РД-09-09-07/08.02.2016г. на Гл. архитект на Столична община

Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх.№ СОА23-ТД26-2178/2/15.02.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ ХП-4142,4141.4143,4126,4152,4256.4198,4200,4069, общ.- за КОО и подземни паркинг-гаражи, кв. 28А, ж.к. Младост IV, м. „Югоизточен град-район 4, зона 5“ и продажба на имот с идентификатор 68134.4093.9471 - общинска собственост на собственика на законно изградена сграда

Арх. Ивайло Петков – общински съветник

Доклад вх. № СОА23-ВК66-2237/1/18.05.23 г. относно даване на разрешение за отдаване под наем чрез конкурс, за срок от 5 години, на реални части от недвижим имот, собственост на „Софинвест" ЕАД

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4239/1/04.05.23 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2022 год.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15758/48/04.05.23 г. относно осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонтни дейности на училища и детски градини през 2023 г.

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА23-ВК08-5940/1/04.05.23 г. относно осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на покрива на Културен център – „Люлин“, находящ се на територията на район „Люлин“, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА23-ВК08-6407/1/04.05.23 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за полагане на топлоизолация на фасадите и частичен вътрешен ремонт на сградата на кметството в с. Доброславци, район „Нови Искър“, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА23-ВК08-6436/1/04.05.23 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на неотложни и аварийни ремонтни дейности на покрив на физкултурен салон на 136 ОУ „Любен Каравелов", админ. адрес ул. „Димитър Петков“ №116 и детска площадка към Корпус 2 на ДГ № 120 „Детство под липите“, ул. „Позитано“ №         125, разположени на територията на Район „Възраждане“, Столична община

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5753/26/12.05.23 г. относно изменение и допълнение на Решение № 352 и Приложение № 1 към същото, по Протокол № 35/24.06.2021 г. на Столичен общински съвет за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на ремонтни дейности на обекти на образователната инфраструктура през 2021 г.  

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доклад вх. № СОА23-ВК66-2134/24.02.23 г. относно промяна ва Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

Симеон Ставрев – общински съветник

Доклад с рег. № СОА21-ВК66-132-[2]/04.05.2023 г. относно приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

Зафир Зарков, Борис Петров, Карлос Контрера, Лорита Радева, Симеон Колев - общински съветници

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4509/05.05.2023 г. относно проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

Веселин Милев, Борис Петров, Лорида Радева, Иван Пешев – общински съветници

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14429/28.11.2022 г. относно възстановяването на Мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк при Първа Софийска пехотна дивизия в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г. и Първата световна война 1914-1918 г., придружен с:

-писмо вх. № СОА22-ВК66-14429/1/18.05.23 г. с приложен изменен и допълнен проект на решение

Карлос Контрера и Михаил Петров – общински съветници

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2362/12/17.05.2023 г. относно финансиране на одобрени проекти по обявена сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура, в изпълнение на Решение № 176/09.02.2023 година на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева, Анатоли Илиев – общински съветници, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх. №  СОА23-ВК66-2361/11/17.05.23 г. относно финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2023 г. по Програма „Спорт в района“, Програма „Спорт за деца и ученици“, Програма „Спорт за всички“, в изпълнение Решение № 175 по Протокол № 72 от 03.04.2023  г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева, Анатоли Илиев – общински съветници, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК08-7268/17.05.23 г. относно отпускане на средства за продължаване изграждането на Православен Храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“, ж.к. „Надежда 3“, район „Надежда“

Албена Кръстева и Татяна Георгиева – общински съветници, Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4869/18.05.23 г. относно решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от втора сесия на Направление 7 „Мобилност“ по Програмата през 2023 г.

Мирослав Боршош – зам.  кмет на СО, Борислав Бориславов – зам. кмет на СО, Веселин Калановски – общински съветник

Доклад вх. № СОА23-ДИ04-925/2/18.05.23 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор № BG05SFOP001-1.013-0002-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), подписан на 07.04.2021 г. между Управляващия орган на ОПДУ 2014-2020 и бенефициента по проекта Министерството на електронното управление (МЕУ) (преди - Държавна агенция „Електронно управление“), като Столична община (СО) е партньор по проекта. 

Генчо Керезов – зам. кмет на СО

Писмо вх. № СОА23-ТД26-6595/24.04.23 г. относно предприемане на мерки за строително-монтажни работи до 10 год. на съществуващ временен цветен пазар на локация ПИ 68134.609.1258 част от УПИ III за автогара, кв. 400, м. „Левски-Ботевградско шосе-рамка“, район Подуяне, гр. София, с площ от 14498 кв. м., собственост на Столична община

Маргарита Манова – изп. директор на „ ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД

Писмо вх. № СОА23-МЦ29-243/03.05.23 г. от Албена Ванчева – ликвидатор на „МЦ XVI-София“ ЕООД

Информация за постъпила поща:

Писма:

- вх. № СОА23-НЦ62-309/24.04.23 г. от НСОРБ относно публикуван Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за обществена консултация;

- вх. № СОА23-НЦ62-334/03.05.23 г. относно резултати от консултациите между УС на НСОРБ и МФ по Законопроекта за държавния бюджет на РБ за 2023 г.;

Отчети с вх. № СОА23-МЦ29-195/13.04.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-6325/18.04.23 г.; вх. № СОА21-ГР94-2435/9/11.04.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-118/104/28.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-215/25.04.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/62/24.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-212/1/24.04.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-5000/5/24.04.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/65/24.04.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-6934/28.04.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-6923/28.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-237/28.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-236/28.04.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-2313/28.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-235/28.04.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/109/02.05.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/110/02.05.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-1021/9/28.04.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-6939/28.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-216/25.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-72/2/25.04.23 г.; СОА23-ТД26-7074/03.05.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-247/03.05.23 г.; вх. № СОА21-ГР94-2435/10/03.05.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/115/02.05.23 г.; вх. № СОА17-ТД26-10917/52/26.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-212/2/26.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-233/28.04.23 г.; вх. № СОА20-МЦ29-510/9/28.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-232/28.04.23 г.; вх. № СОА20-МЦ29-513/10/28.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-223/27.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-229/27.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-230/27.04.23 г.; вх. № СОА22-МЦ29-238/6/27.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-227/27.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-225/27.04.23 г.; вх. № СОА17-ГР94-4953/40/27.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-221/27.04.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-220/27.04.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/121/05.05.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/116/02.05.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/123/12.05.23 г.; бизнес-план: вх. № СОА23-МЦ29-194/13.04.23 г.; писмо вх. № СФИ23-ВК66-229/2/24.04.23 г. ;писмо вх. № СФИ23-ВК66-229/7/26.04.23 г.; писмо вх. № СОА23-ТД26-4430/5/25.04.23 г.; вх. № СОА19-МЦ29-205/12/05.05.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-7085/03.05.23 г.;

/за сведение/

Протокол № 125 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 23.05.23 г.
Видеозапис от заседание № 125 от 23.05.23 г.