Обратно Заседане № 123 на ПК по финанси и бюджет от 25.04.2023 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  25.04.2023 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4053/20.04.23 г. относно отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на лифт за басейни за хора с парализа и проблеми при придвижването, писмо вх. № СОА23-ВК66-4053/1/20.04.23 г.

Георги Георгиев – председател на СОС, Карлос Контрера, Татяна Георгиева, Грети Стефанова, Иван Таков, Румен Русев, Анатоли Илиев – общински съветници

Доклад вх. № СОА18-ВК66-5461/4/06.04.23 г. относно даване на съгласие за сключване на споразумение към договор № СОА18-ДГ56-832/21.09.2018 г. между Столична община и „Център за градска мобилност“ ЕАД

Зафир Зарков и Карлос Контрера – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-11286/11/19.04.23 г. относно даване на съгласие на кмета на Столична община да предостави безвъзмездно чрез дарение на Столична дирекция на вътрешните работи – отдел „Пътна полиция“ Дрегер Дръг Тест ® (Dräger Drug Test ® 5000 Test Kits)

Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

Доклад с вх. № СОА23-ТД26-5677/1/19.04.23г., относно осигуряване на мостово финансиране по АДБФП № BG16M1OP002-5.004-0004-C01/09.10.2019 г., финансиран по ОПС 2014-2020 г. за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0004 с наименование "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт - трамвайни мотриси" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"

Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА23-ТД26-5986/3/19.04.23 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 12.05.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите

Димитър Вучев – общински съветник

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4016/19.04.2023 г. относно утвърждаване на Годишен план на подпрограма „Спортна столица“ за 2023 г. в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева – общински съветник и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4017/19.04.2023 г. относно приемане на Решение за отмяна на Решение № 597 на Столичния общински съвет от 26.11.2020 година и приемане на Програма „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“, и обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г.

Татяна Георгиева – общински съветник и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК08-5875/20.04.23 г. относно прекратяване на договор за наем, сключен на 25.02.2020г. , по преписка  № СОА20-ДГ66-5/25.02.2020г. и предоставяне на безвъзмездно право на ползване, без провеждане на търг за срок от 10 години, върху недвижим имот- общинска собственост - Стадион, с идентификатор 11394.1791.1981, м. „с. Владая“ по действащия регулационен план на гр. София, заедно с изградените в имота едноетажна сграда с идентификатор 11394.1791.2015.1 - Спортна сграда, база на СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ „ГРАНИТ ВЛАДАЯ“

Теодор Петков – кмет на район Витоша и Татяна Георгиева – общински съветник

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4079/20.04.2023 г., относно даване на съгласие на "Пазари Север" ЕАД за разходване на средства за финансиране изграждането на "Открит обект за културни дейности - изложбена площ (фермерски пазар), закрити търговски обекти и санитарни възли свързани с функционирането им в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.1053 по КККР от кв. 26 на м. "гр. Нови Искър, кв. Курило", СО -район "Нови Искър" (Проект "изграждане на пазар Нови Искър")

Николай Стойнев,Татяна Георгиева и Стефан Марков - общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4049/20.04.23 г. относно приемане на годишният финансов отчет за 2021 г. на „Топлофикация София“ ЕАД, освобождаване от отговорност на надзорния и управителния съвети, разпределение на печалбата по годишният финансов отчет за 2021 г. и попълване на фонд „Резервен“ и определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. и 2023 г. на „Топлофикация София“ ЕАД

Николай Стойнев и Прошко Прошков – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ТД26-3863/1/20.04.23 г. относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г.

Прошко Прошков, Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ТД26-5331/3/20.04.23 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със Столична община

Николай Стойнев, Прошко Прошков и Стефан Марков – общински съветници

Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-736/02.03.2023 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост

Николай Стойнев – общински съветник и председател на НС на СОАПИ

Доклад вх. № СОА23-ВК66-3996/19.04.23 г. относно намаляване на капитала и утвърждаване на актуализиран Устав на „Пазари Изток“ ЕАД

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК08-7034/3/19.04.23 г. относно увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4063/20.04.2023 г. относно обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по Програма „Европа“ 2023 на Столична община

Екатерина Йорданова, Борис Петров и Николай Николов – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4001/19.04.23 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ДИ09-361/1/31.03.23 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение: „Споделяне на градски решения към устойчива мобилност за ВСИЧКИ“ (Sharing Urban Solutions towards Sustainable Mobility for ALL „Шеъринг Ърбън Сълушънс тоуърдс Състейнъбъл Мобилитъ фор Ол“) с акроним: С.М.ОЛ(S.M.ALL) по  покана „Мрежи за съвместно планиране“ на програма  УРБАКТ IV 2021-2027

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА16-ВК08-3085/15/15.07.22 г. относно определяне пазарна цена на общински имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Възраждане“, на основание чл. 41, ал. 2, изр. второ от ЗОС, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, и чл. 4 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, придружен с:

  • Писмо вх. № СОА23-ВК08-5663/13.04.23 г. с приложена допълнителна информация;
  • Писмо вх. № СОА16-ВК08-3085/17/20.04.23 г. с приложена актуализирана пазарна оценка

Савина Савова – кмет на район Възраждане

Доклад вх. № СОА23-ВК08-4225/2/31.03.23 г. относно предложение за провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията за УПИ VІІ-„за КОО“ и прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот – общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

Доклад вх. № СОА23-ВК08-1664/1/24.03.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, ведно с разположените в него сгради, находящи се се в жк. “Люлин“, ул. “Обелско шосе“ №3

Милко Младенов – кмет на район Люлин

Доклад вх. № СОА23-ВК08-1126/3/31.03.2023 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, кв. 42, местност „Цар Борис III – 3-та и 4-та част“ по действащия план за регулация, одобрен с Решение №89 по Протокол №23 от 19.03.2001 г. на СОС

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх. № СОА22-ВК08-3127/6/31.03.2023 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващ УПИ I-935 от кв. 19, местност „Драгалевци - лифта и под плажа“, район Витоша  и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне право на собственост

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5185/05.04.2023 г. относно прекратяване на съсобственост  върху поземлен имот с идентификатор 68134.1936.1532, целият с площ 840 кв., местност в.з. „Панорамен път-специални нужди-Беловодски път“ кв. 6, по плана на гр. София, ул. „Балканска война“, чрез  продажба на общинската част на съсобственици в имота

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 

Доклад вх. № СОА23-ВК08-3971/1/03.04.23 г., относно провеждане на процедура по §8, ал.2, т.1 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен  план за УПИ І-426,553,770,  квартал 32, м.”в.з. Беликата“, с. Панчарево, район „Панчарево”

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6010/1/01.06.2022 г. относно отмяна на решение № 598/26.07.2018 година по протокол № 58 на Столичен общински съвет; разглеждане на предложение за изменение на плана за регулация и границите на урегулирани поземлени имоти VIII – ОбНС и IХ – общ. от квартал № 139 по плана за регулация на село Лозен, посредством създаване на нови имоти – урегулирани поземлени имоти VIII – 4806, 4808 и IХ – 4806, 4807, 4808, 4809, както и прекратяване на съсобствеността върху имоти, части от тях, придружен с:

 писмо вх. № СОА22-ВК08-6010/8/03.04.23 г. с приложена нова актуална пазарна оценка и нов проект за решение

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх. № СОА23-ВК08-261/3/31.03.2023 г. относно процедура за изменение на план за регулация и застрояване, в териториален обхват: УПИ I-39 и  УПИ II-36, кв.3в, м.,,ж.к.Овча купел-2”, и изменение на план за улична регулация.

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

Доклад вх. № СОА22-ВК08-2566/8/31.03.23 г. относно одобряване  с Решение на Столичен общински съвет на заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, във връзка с плащане на разходи за изпълнение на договор по проект „Бъдеще за децата: Предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“, с номер от ИСУН BGHOMEAFFAIRS-1.003-0004“   по  Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021

Николай Александров – кмет на район Оборище

 

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13272/6/31.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Оборище”, ул. ,,Будапеща” № 14, ет.1

Николай Александров – кмет на район Оборище

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15433/3/31.03. 23 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПЗР на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ III – 557, кв. 40, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

Писмо вх. № СОА23-КЦ01-11504/06.03.23 г. и становище вх. № СФИ23-ВК66-203/06.04.23 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, относно искане за освобождаване на Асоциация „Българска книга“ от задължението за заплащане на местна такса по чл.30 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Писмо вх. № СОА23-ВК66-3579/04.04.23 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО, относно изготвена средносрочна бюджетна прогноза на Столична община за периода 2024-2026 г.

/за сведение/

Информация за постъпила поща:

Бизнес-планове с вх. № СФИ23-ТД26-112/27/31.03.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-5513/30.03.23 г.;

Отчети с вх. № СОА23-МЦ29-157/31.03.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-72/1/31.03.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-1021/8/30.03.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-153/29.03.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-344/79/04.04.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-112/85/18.04.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-112/84/18.04.23 г.; писмо вх. № СОА21-ТД26-11460/15/24.03.23 г.

/за сведение/

Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА23-МЦ29-160/2/21.04.2023 г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р В. Милев – общински съветник, Д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад № СОА23-МЦ29-154/3/21.04.2023 г. относно даване на съгласие УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да предприеме действия за изграждане на охладителна система на магнитния резонанс – дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р В. Милев – общински съветник, Д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад № СОА23-МЦ29-150/2/21.04.2023 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД за срок от 10 /десет/ години

Д-р А. Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р В. Милев – общински съветник, Д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Писмо вх. № СОА22-ВК08-10132/36/21.04.23 г. относно определяне на начални тръжни цени за продажбата на образуван компост в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ компост, представляващ движими вещи общинска собственост

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доп. т. 5

Писмо вх. № СОА22-ВК08-14534/22/21.04.23 г. относно изготвени оценки за начални тръжни цени за продажбата на движими вещи, общинска собственост, чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доп. т. 6

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12712/8/25.02.2023 г. относно приемане на Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България с План за действие на Общината

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доп. т. 7 Доклад вх. № СОА23-УЗ21-672/1/24.04.23 г. относно даване на съгласие „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да предостави за възмездно ползване реална част от недвижим имот, собственост на дружеството Малина Едрева, Милка Христова, Иво Божков – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Протокол № 123 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 25.04.23 г.
Видеозапис от заседанието