Обратно Заседане № 122 на ПК по финанси и бюджет от 04.04.2023 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  04.04.2023 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Информация относно изпълнението на бюджета на Столична община за 2022 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6779/35/16.03.23 г. относно изграждане на проекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение (ТДС) към Договора за концесия (ДК), сключено между Столична община и „Софийска вода“ АД от 23.03.2018 г. за 2023 г., 2024 г. и 2025 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-11538/8/02.03.23 г. относно възлагане предоставянето на услугата „грижа в дома“ по проект „Грижа в дома в Столична община”, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на проекта

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК08-2163/1/02.03.23 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2024 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА21-ДИ02-66/5/01.03.23 г. относно изразяване на становище по преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-3079/21.03.23 г. относно приемане на Правила за реализиране на Подпрограма за развитие на детско – юношеския спорт за 2023 г. и обявяване на сесия за набиране на проектни предложения  в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева и Анатоли Илиев – общински съветници, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-3080/21.03.23 г. относно отмяна на Решение № 452/14.07.2016 г. и Решение № 522/26.07.2018 г. на Столичния общински съвет и приемане на Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за педагогически специалисти от столични училища, с професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" или "треньор" по вид спорт, класирали на призови места ученически отбори в Трети етап – Зонални състезания и Четвърти етап – Финални състезания по съответния вид спорт от Ученическите игри

Татяна Георгиева – общински съветник, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, Анатоли Илиев – общински съветник

Доклад вх. № СОА23-ВК66-3442/30.03.23 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2022 г.

Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-МЦ29-84/2/30.03.23 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център  V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК08-1564/2/01.03.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 7 години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за търговия, находяща се в с. Мировяне, Район “Нови Искър”,  за търговска дейност

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

Доклад вх. № СОА22-ВК08-4968(4)/06.03.23 г. относно доброволно прилагане на действащия план за регулация, одобрен с решение на общинския съвет по отношение на урегулиран поземлен имот ХІІІ-695 от квартал № 23 в местност “Бухово”, допълнен с нов проект за решение с вх. № СОА22-ВК08-4968(2)/20.01.2023 г.

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

Доклад вх. № СОА23-ВК08-2557/2/09.03.23 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл  в сила план,  чрез прехвърляне правото  на собственост върху поземлен имот, частна общинска собственост и придобиване от страна на Столична община по реда на чл.199 от Закона за устройство на територията,  на поземлен имот, собственост  на  физическо  лице,  попадащ в улица

Ева Митова – кмет на район Подуяне

Доклад  вх. № СОА23-ВК08-1744/1/15.03.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижими имоти  /помещения/ находящи се в едноетажна сграда, част от битов комбинат -частна общинска собственост на територията на район „Надежда“ с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, ул.“Ген. Никола Жеков“ № 8-10

Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад № СОА22-ВК08-19030/22.12.2022 г. и становище вх. № СОА23-ВК66-1415/03.02.23 г. от кмета на район „Банкя” за провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПЗР на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ IV – 341, кв. 27, по плана на с. Клисура, район „Банкя“, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК08-19030/2/23.03.23 г. за актуализация на пазарната оценка

Рангел Марков – кмет на район Банкя

Доклад вх. № СОА22-ВК08-18607/2/01.03.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, самостоятелен обект в сграда, находящ се в район ,,Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх. №СОА22-ВК08-18955/2/20.01.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1.7, с площ от 165 кв. м., находящ се в гр. София, район ,,Връбница”, с. „Мрамор“               

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх. № СОА21-ВК66-7117/12/09.12.22 г. относно процедура по придобиване в собственост чрез изкупуване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 44063.6227.617 по КККР, кв.32, с. Лозен, СО-Район Панчарево, придружен с писмо вх. № СОА21-ВК66-7117/16/14.03.23 г. с нова актуална пазарна оценка и нов проект на решение

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх. № СОА21-ВК08-9849/12/23.01.23 г. относно довършване на процедура  по прилагане на подробен устройствен план за УПИ VIII-750, 839, кв.23, местност „ вилна зона Беликата“,  с. Панчарево, район „Панчарево“, писмо вх. № СОА23-ВК08-4757/28.03.23 г.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх. № СОА23-ВК08-1797/3/10.03.2023 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на район „Панчарево“ имот – частна общинска собственост, представляващ административна, делова сграда с идентификатор 44063.6228.2555.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, за разкриване на клуб на пенсионера и инвалида, писмо вх. № СОА23-ВК08-2146/06.02.23 г.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево и Георги Младенов – кмет на кметство Лозен

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6033/1/17.05.22 г. за продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, придружен с:

- писмо вх. № СОА22-ВК08-6033/3/13.10.22 г. с приложена нова актуална пазарна оценка и нов проект за решение;

- писмо вх. № СОА22-ВК08-6033/4/28.03.23 г. за актуализация на оценката

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх. № СОА22-ВК08-6036/1/17.05.2022 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на построена върху него сграда, придружен с:

-писмо вх. № СОА22-ВК08-6036/3/13.10.22 г. с приложена нова актуална пазарна оценка и нов проект за решение

-писмо вх. № СОА22-ВК08-6036/4/29.03.23 г. за актуализация на оценката

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх. № СОА23-ВК08-1805/1/10.03.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се в едноетажна сграда на ул.“Демокрация“ № 2, ет.1 в с. Кривина, район Панчарево.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16416/1/10.01.23 г. относно прехвърляне правото на собственост върху застроен поземлен имот с идентификатор 35239.6108.1241-частна общинска собственост, с площ от 615 кв. м., за който е отреден по действащ регулационен план УПИ ХІI-1241, с площ от 625 кв.  м., кв.69, с. Казичене,   на собствениците на законно построената върху него сграда, придружен с:

-писмо вх. № СОА22-ВК08-16416/4/29.03.23 г. с приложена нова актуална пазарна оценка и нов проект за решение;

- възражение вх. № СОА23-ГР94-405/27.01.23 г.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх. № СОА22-ВК08-14827/1/27.10.22 г. от относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от общински нежилищен имот -  публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Младост ”, придружен със:

- становище вх. № СОА22-ВК08-14827/3/29.11.22 г. във връзка с постъпила жалба;

- писмо вх. №  СОА22-ВК08-14827/4/28.02.23 г. за актуализация на оценката

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

Писмо вх. № СОА22-ВК08-6907/97/16.03.23 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение № 86 на СОС от 09.02.2023 г. за утвърждаване на списък на конкретни обекти (детски площадки), по предложение на кметовете на райони в Столична община за изграждане и реконструкция

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Писмо вх. № СОА23-ВК66-2993/17.03.23 г. относно Отчет № 2 по изпълнението на компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към Проект „Устойчива градска мобилност, във връзка с Решение № 395 по Протокол №57 на Столичен общински съвет от дата  09.06.2022 г.

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА23-ВК66-3535/03.04.23 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Спортно – развлекателен комплекс Корали“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 28.04.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите

Ваня Тагарева и Радослав Влахов – общински съветници

Доп. т. 2

Писмо вх.№ СОА23-ТД26-5331/28.03.2023 г. относно получаване на разрешение от Столичен общински съвет в изпълнение на договор № РД-56-611/15.06.2011 г. със Столична община за подновяване на банкова гаранция от „Топлофикация София“ ЕАД в полза на Столична община във връзка с изпълнение на СМР по възстановяване на пътни настилки след строително-монтажни дейности

Александър Александров – изп. директор на „Топлофикация София“ ЕАД и Ивайло Епитропов – председател на УС на „Топлофикация София“ ЕАД

Доп. т. 3

Информация за постъпила поща:

писмо вх. № СОА23-МЦ29-135/14.03.23 г.; писма вх. № СФИ22-ВК66-196/40/17.03.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-3543/23.02.23 г.; вх. № СФИ23-ВК66-166/09.03.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-167/180/13.12.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-17319/20.12.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-15785/28.11.22 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/368/31.08.22 г.; вх. № СОА23-ТД26-53/04.01.23 г.; СОА22-ТД26-17320/20.12.22 г.; вх. № СОА23-ТД26-1552/30.01.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-3676/24.02.23 г.; вх. № СОА22-ТД26-9007/05.07.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-3000/08.03.22 г.; вх. № СОА19-ВК66-5867/5/08.04.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-12380/22.09.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-5726/26.04.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-5814/27.04.22 г.; вх. № СФИ23-ВК66-132/1/22.02.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/130/13.05.22 г.; вх. № СОА22-ВК66-7785/4/29.08.22 г.; вх. № СОА23-ТД26-3863/28.02.23 г.; вх. № СОА18-ГР94-1715/10/30.03.23 г.; вх. № СОА17-ГР94-4953/39/27.03.23 г.; СОА23-ТД26-5332/28.03.23 г.; вх. № СОА17-ГР94-4953/39/27.03.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-112/22/30.03.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-112/26/30.03.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-112/42/31.03.23 г.

/за сведение/

Доп. т. 4 Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-736/02.03.2023 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост Николай Стойнев - общински съветник и председател на НС на СОАПИ

 Протокол № 122 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 04.04.23 г.

Видеозапис от заседание № 122 на ПК по финанси и бюджет от 04.04.23 г.