Обратно Заседане № 118 на ПК по финанси и бюджет от 21.02.2023 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  21.02.2023 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10032/16/04.01.23 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

  • Писмо вх. № СОА21-ВК66-10032/26/07.02.23 г. относно справка за постъпилите становища по проекта на Наредба

Зафир Зарков, Христиан Петров и Радослав Влахов – общински съветници

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10032/18/12.01.23 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Георги Георгиев – председател на СОС

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10032/20/20.01.23 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Георги Георгиев – председател на СОС и Грети Стефанова – общински съветник

Доклад вх. № СОА21-ВК66-10032/25/31.01.23 г. относно проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Зафир Зарков – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-771/19.01.23 г. относно промени в приетата от Столичен общински съвет Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение от 21.07.2022 г.

Общински съветници от групата на „БСП за България“ в СОС

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1219/30.01.23 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев – общински съветници

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11619/2/16.02.23 г. относно осигуряване на финансови средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори

Георги Георгиев – председател на СОС, Малина Едрева, д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова, Ирина Йорданова – общински съветници

Доклад с вх.№ СОА23-ВК66-1922/16.02.2023 г. относно предоставяне на знамена – български национален флаг, на общинските училища, детски градини и ясли на територията на Столична община по случай 3-ти март – Ден на Освобождението на България от османско владичество

Георги Георгиев – председател на СОС и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1849/15.02.23 г. относно прилагане на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г от 30.12.2022г., ПМС №7/19.01.2023г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 година, ФО-1/20.01.2023г. и ФО-2/20.01.2023г. на Министерство на финансите.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4835/40/13.02.2023 г. относно приемане на Общински годишен план за младежта 2023 и Отчет за изпълнението на дейностите на Общинския годишен план за младежта за предходната 2022 година

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1581/08.02.23 г. относно даване на съгласие „Столичен автотранспорт“ ЕАД да сключи договор, по силата на който в полза на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД да бъдат учредени, възмездно и безсрочно, сервитутни права

Николай Стойнев, Карлос Контрера – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1890/16.02.23 г. относно даване на съгласие за закупуването на шест броя употребявани туристически автобуси и за увеличаване капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1891/16.02.23 г. относно разширяване и увеличаване на маршрутните линии по проект „Автобуси до училища на територията на Столична община“

Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1902/16.02.23 г. относно въвеждане на Иновативен градски транспорт в изпълнение на проект ИНДЕКС: UIA05-202, АКРОНИМ: INNAIR, ИМЕ: "Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда" (Innovative demand respmsive green public trensportation for cleaner air in urban environment) на Европейската комисия

Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1413/03.02.23 г. относно приемане на парично дарение, с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на Глава III от Закона за общинската собственост.

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1879/16.02.23 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, до приемане на Сборен бюджет на Столична община за  2023 г.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Малина Едрева и Милка Христова – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-МЦ29-28/1/08.02.23 г. относно продължаване на срока за погасяване на отпуснати заеми от Столична община на „Медицински център  I – Банкя“ ЕООД – в ликвидация

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4073/8/14.02.2023 г. относно отмяна на  Решение № 523 на Столичния общински съвет от 26.07.2018 г. и приемане на Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт

Татяна Георгиева – общински съветник, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО, Анатоли Илиев – общински съветник

Доклад вх. № СОА22-ВК66-15054/3/15.02.23 г. относно Календар на културните събития на Столична община за 2023

Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1787/14.02.23 г. относно промяна на бюджета на Столична община за  IV–то  тримесечие на 2022 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1859/15.02.23 г. относно подписване на споразумение за сътрудничество между между Столична община, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД и социални партньори

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад с вх.№ СОА23-ВК66-1877/16.02.2023 г. относно участие на Столична община като координиращ бенефициент в проектно предложение по Програма LIFE 2021-2027 на ЕС, покана 2022г. за Стратегически интегрирани проекти – действия по климата

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА20-НЦ62-924/13/29.04.2022 г. относно отмяна на решение № 576 по протокол № 80/25.07.2019 г. на СОС и предоставяне на клубно помещение за безвъзмездно стопанисване и управление на район „Красно село" за откриване на клуб на пенсионера и инвалида на територията на район „Красно село" по реда на чл. 12, ал. 1, от Закона за общинската собственост в ж.к. Бели Брези, бл. 9. партер АОС№ 1785/2018 г. и приложен нов проект за решение с вх. № СОА20-НЦ62-924/10/30.03.22 г.

Росина Станиславова – кмет на район Красно село

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16741/1/31.01.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот (помещение) -частна общинска собственост на територията на район ,,Надежда“, с административен адрес: гр. София, район ,,Надежда“, ж.к. ,,Надежда“ – 2 част, между бл.238 и бл.237

Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16785/1/07.02.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се територията на район „Надежда“, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“ -2 част, ул. „Свети Климент“ № 63 А.

Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх. № СОА22-ВК08-13650/16.09.22 г. и становище вх. № СОА23-ВК66-1408/03.02.23 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок до вземане на решение от компетентните органи за реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 години на реална  част от поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2258 и нежилищна сграда с идентификатор 68134.1383.2258.3, представляващи частна общинска собственост и находящи се в местност ж. к. Надежда – 2а и 2б, Район Надежда.

Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16607/1/29.01.23 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ І-83, кв.7а, кв.,,Изгрев“, гр. Банкя, писмо вх. № СОА22-ВК08-16607/3/16.02.23 г. за актуализация на пазарната оценка

Рангел Марков – кмет на район Банкя           

Доклад вх. № СОА22-ВК08-17258/23.11.22 г. и становище вх. № СОА23-ВК66-1409/03.02.23 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройството на територията във връзка с изменение на подробен устройствен план за промяна на границите на УПИ ХI-106, кв.86, ж.к. „Дружба 1“, район „Искър“

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2183/1/13.02.2023 г. относно довършване на процедура по прилагане на плана за регулация на УПИ XLIV-1053, кв. 60, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци-II част“, район Витоша, гр. София

Теодор  Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх. № СОА22-ВК08-17706/01.12.22 г. и становище вх. № СОА23-ВК66-1411/03.02.23 г. относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ ХІХ-снс, кв.24 по плана на местност „Беликата“, с.Панчарево, попълнен в действащата кадастрална карта с идентификатор 55419.6708.848, с площ 605,00 кв.м. /АОС №1035/03.11.1998г. на СО, район „Панчарево“

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16455/3/10.02.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на обекти,  публична общинска собственост - лекарски кабинети, стоматологичен кабинет и лаборатория,  разположени  в двуетажна сграда с идентификатор 44063.6226.3543.1, с предназначение – здравно заведение в с. Лозен,  район „Панчарево“, за срок от пет години

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх. № СОА22-ВК08-18321/2/02.02.23 г. относно учредяване право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД за изграждане трансформаторен пост – тип КТП (комплектен трансформаторен пост) с площ от 8.50 кв. м. и сервитутна зона за КТП с площ от 38.92 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1609.6141 по КККР на гр. София, УПИ Х – „за трафопост“, кв. 49, м. „Малинова долина 1- ва, 2 – ра, 3 – та, 4 – та, 5 – та и 6 – та част,  район „Студентски“

Петко Горанов – кмет на район Студентски

Информация за постъпила поща:

Заявление вх. № СОА21-ВК08-13073/6/31.01.2023 г. във връзка с преписка за прекратяване на съсобственост,  съгласно решение № 868/10.11.2022 г. на СОС; Писмо вх. № СФИ23-ВК66-47/1/03.02.23 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО;

Писмо вх. № СОА23-КЦ01-6939/09.02.23 г. относно залагане на нужните средства в бюджет 2023 г. за изпълнение на проект „Иваняне-Стърната юг“;

Годишни доклади за състоянието на Системите за финансово управление и контрол за 2022 г. на общинските търговски дружества:

вх. № СОА22-ДИ04-4450/86/02.02.23 г.; вх. № СОА22-ДИ04-4450/41/20.01.23 г.; СФИ23-ВК66-113/08.02.23 г.;

Отчети вх. № СОА21-ТД26-1021/7/31.01.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-81/31.01.23 г.; вх. № СОА22-МЦ29-43/4/31.01.23 г; вх. № СОА21-ГР94-2435/8/31.01.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-98/08.02.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/674/08.02.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/668/06.02.23 г.; вх. № СОА19-МЦ29-62/5/08.02.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-481/02.02.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-478/02.02.23 г.; вх. № СОА20-МЦ29-510/8/02.02.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/675/08.02.23 г.; вх. № СФИ22-ТД26-144/682/14.02.23 г.

/за сведение/

                                                                                                                       Допълнителни точки

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА23-ТД26-1021/2/20.02.23 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от недвижим имот, собственост на „ПАЗАРИ ЮГ“ ЕАД

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА23-ВК08-2294/08.02.23 г. относно кандидатстване на район „Подуяне“ – СО по Програма „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Текущ ремонт на дворно пространство на ДГ 105 „Ракета“, гр. София, ж.к. „Суха река“, ул. „Емануил Васкидович“ № 40А с ПИ с идентификатор 68134.613.649, кв. 85, УПИ II-за детска градина, м. „Ботевградско шосе-рамка“ по плана на гр. София, район „Подуяне“

Ева Митова – кмет на район Подуяне

Доп. т. 3 Писмо вх. № СОА22-ВК08-19064/14/21.02.23 г. относно изготвени оценки за начални тръжни цени за продажбата на движими вещи, общинска собственост, чрез търг с явно наддаване

Десислава Билева – зам. кмет на СО

 

Протокол № 118 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 21.02.2023 г.

Видеозапис на заседание № 118 от 21.02.2023 г.