Обратно Заседане № 112 на ПК по финанси и бюджет от 13.12.2022 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  13.12. 2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-1034/2/07.12.22 г. относно приемане на дарение под формата на парични средства в размер на 300 000 лв. от Фондация „Америка за България“ за финансово подпомагане и обезпечаване на дейността на Общински културен институт „Научно-образователен детски център „Музейко“ и допускане на предварително изпълнение на приетото решение

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-13136/02.11.22 г. относно:

1.План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.;

2.Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14466/29.11.22 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2022 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14028/19.11.22 г. относно одобряване на сертифицирани оценители, които да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на общинско имущество движими вещи, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14654/02.12.22 г. относно Разходване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закана за управление на отпадъците  (ЗУО) за 2022 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14659/02.12.22 г. относно разходване на средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14003/18.11.22 г. относно приемане на годишен план-график за 2023 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14874/06.12.2022 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.004-0047-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14162/22.11.22 г. относно изпълнение на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.020, по приоритетна ос 1 „Води” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична  община за разплащане на разходи по проекта

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14624/02.12.22 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите, работещи по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

 

Доклад вх.№ СОА22-ПП00-3/8/06.12.2022 г. относно предложение за приемане на решение за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Столична община за реализация на СМР/дейности и доставка на съоръжения, обзавеждане и оборудване на обект „Основен ремонт/реконструкция на Общински културен институт „Средец“, предмет на интервенция по Проект BG16RFOP001-1.001-0009-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

 

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14959/07.12.22 г. относно Кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на Младежки център в Столична община“ по процедура BG-RRP-1.008-А1 „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиционен проект 4 „Младежки центрове”

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО, Ирина Савина – зам. кмет на СО, Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15054/08.12.2022 г. относно приемане на документ „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г.”, придружен с писмо вх. № СОА22-ВК66-15054/1/09.12.22 г. с приложен нов проект за решение и ново Приложение № 1

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и Мирослав Боршош – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14289/24.11.22 г. относно утвърждаване на приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2023 г.

Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов – общински съветници

Доклад вх. № СОА22-ВК66-14340/25.11.22 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация „София-Европейска столица на спорта" за 2022 г., основни насоки, бюджет и програма за дейността на Фондацията за 2023 г.

Татяна Георгиева, Николай Стойнев, Диян Стаматов, Николай Велчев, Петко Димитров, Владимир Митов, Анатоли Илиев, Анна Стойкова – общински съветници

Доклад № СОА22-МЦ29-573/1/01.12.2022 г. относно даване на съгласие със собствени средства „ДКЦ ХІ-София“ ЕООД и „ДКЦ ХХІV-София“ ЕООД да предприемат действия по обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и технически паспорт – дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад № СОА22-МЦ29-560/2/01.12.2022 г. относно даване на съгласие на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив 

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад № СОА22-МЦ29-533/3/01.12.2022 г.  относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад № СОА22-МЦ29-472/2/01.12.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХІІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад № СОА22-МЦ29-384/2/01.12.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХVІІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад № СОА22-ВК66-14558/01.12.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани устави и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на общински лечебни заведения за болнична помощ

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев и Милка Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-490/3/06.12.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 години

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-489/1/08.12.2022 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI- София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център I - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Стефан Марков, Бойко Димитров – общински съветници

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-561/2/07.12.2022 г. относно даване на съгласие Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД – гр. София да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, Ирина Йорданова – общински съветници

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-542/2/07.12.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център XV - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години

Д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев– общински съветник

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-5957/3/07.12.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Центъра за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-14953/2/08.12.22 г. относно даване на съгласие за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 37023.501.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Китен, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-94/21.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-15773/1/08.12.22 г. относно продължаване на срока на ликвидация на „Метрострой“ ЕАД

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-11526/2/08.12.22 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижими имоти в кв. “Горубляне“, район „Младост“-СО и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството, във връзка с прилагане на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ с урегулиране на поземлените имоти по реда на чл.16 от ЗУТ за м.ж.к. “Горубляне 2“, НПЗ „Изток“-подзона „Горубляне“, ж.к. “Горубляне 3“, част от м.к.в. “Горубляне“, район „Младост“-СО, одобрен с Решение № 579 по Протокол № 60/21.07.2022 г. на Столичен общински съвет

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15050/08.12.22 г. относно даване на съгласие за извършване на продажба на дълготрайни материални активи на „Топлофикация София“ ЕАД, представляващи поземлен имот с идентификатор 00357.5350.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение от 01.10.2020 г., находящ се в гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, кв. „Курило”, целият с площ от 4 362,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) и поземлен имот с идентификатор  00357.5350.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение от 01.10.2020 г.,  находящ се в гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, кв. „Курило”, целият с площ от 57 031,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти.

Прошко Прошков и Николай Стойнев – общински съветници

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-16250/1/08.12.2022 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да сключи договори за особен залог върху вземания в полза на „Български енергиен холдинг“ ЕАД в изпълнение на Споразумение с регистрационен индекс № 74-2022/15.09.2022 г.

Прошко Прошков и Николай Стойнев – общински съветници

Доклад вх.№ СОА22-ТД26-16410/2/08.12.2022 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в извънредното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 19.12.2022 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

Николай Стойнев и Прошко Прошков – общински съветници

Доклад вх. № СОА22-ТД26-14901/2/08.12.22 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи споразумение за сътрудничество с „Пазари Запад“ ЕАД

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

Доклад вх. № СОА22-ТД26-14577/1/08.12.22 г. относно процедура по преобразуване на „Лабело“ ЕООД и „Заводпроект“ ЕООД чрез вливане на „Лабело“ ЕООД и „Заводпроект“ ЕООД в „Софийски имоти” ЕАД

Николай Стойнев и Стефан Марков – общински съветници

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15432/2/28.11.22 г. относно  откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, находяща се в с. Подгумер, район ,,Нови Искър“

Даниела Райчева  – кмет на район Нови Искър

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15356/22.11.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от нежилищен имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО- район ,,Кремиковци“, кв. ,,Враждебна“, ул. ,,59-та“, придружен със становище вх. № СОА22-ВК08-15355/2/02.12.22 г.

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15355/1/23.11.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от сграда -  публична общинска собственост, находяща се на ул. ,,27“, кв. ,,Враждебна“, СО район ,,Кремиковци“, придружен със становище вх. № СОА22-ВК08-15355/2/02.12.22 г.

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

Доклад вх. №СОА22-ВК08-15606/2/29.11.2022г. на относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТ  за УПИ II-357, кв. 48, район „Кремиковци“, с. „Желява“

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6010/1/01.06.2022 г. относно отмяна на решение № 598/26.07.2018 година по протокол № 58 на Столичен общински съвет; разглеждане на предложение за изменение на плана за регулация и границите на урегулирани поземлени имоти VIII – ОбНС и IХ – общ. от квартал № 139 по плана за регулация на село Лозен, посредством създаване на нови имоти – урегулирани поземлени имоти VIII – 4806, 4808 и IХ – 4806, 4807, 4808, 4809, както и прекратяване на съсобствеността върху имоти, части от тях

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14746/1/29.11.2022 г. относно процедура по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ за придобиване на общински имот с идентификатор 14831.6520.433 с площ 24 кв. м., находящ се във в. з. „Врана-Лозен-Триъгълника“,  с. Герман, район Панчарево

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11888/04.08.2022 г. и становище вх. № СОА22-ВК08-11887/1/17.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район "Връбница "

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх. № СОА22-ВК08-15154/14.10.2022г. и становище вх. № СОА22-ВК08-15174/1/1/02.12.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от нежилищен имот-частна общинска собственост, част от поземлен имот, находящ се в район ,,Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14285/3/23.11.2022 г. относно процедура по придобиване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3205 с площ от 12 кв. м., собственост на физически лица, попадащ в улична регулация по действащ план за регулация и застрояване на м. „Стопански двор – Връбница“, район „Връбница” Столична община

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доклад вх. № СОА22-ВК08-12855/1/29.11.2022 г. от относно провеждане на процедура по реда на чл.35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад № СОА22-ВК08-14795/1/29.11.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПЗР на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ XIX – 1372, кв. 70, м. „Владая“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16095/1/29.11.2022 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2198.660, съставляващ по подробния устройствен план УПИ XІV-1759, кв. 73, м. гр. Банкя

Рангел Марков – кмет на район Банкя

Доклад вх. № СОА20-ВК08-7782/10/29.11.22 г. относно учредяване право на строеж за пристройка към съществуваща сграда в общински имот с идентификатор 68134.4089.237, съставляващ УПИ І-235,237, отреден за КЖС и ТП, кв. 30, местност „Младост – 4“, СО - район „Младост“

Стефан Стефанов – кмет на район Младост

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16708/2/29.11.22 г. относно  предложение за провеждане на процедура по реда §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ, за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІ-6305, кв. 63, местност „Горна баня“, район „Овча купел“ чрез прехвърляне правото на собственост върху реална част с площ 6 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 68134.4327.1501, включена в УПИ ІІ-6305, а Столична община да придобие реална част от общо 140 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 68134.4327.6305, попадаща в УПИ LI отреден за озеленяване

Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14360/2/11.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект - магазин №7, помещение с идентификатор 68134.405.115.2.207,  със склад и санитарен възел, със застроена площ от 20,30 кв. м,  Район Оборище,  за търговска дейност

Николай Александров – кмет на район Оборище

Доклад вх. № СОА21-ВК08-8325/16/11.10.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Оборище”, ул.,,Бачо Киро” № 22, ет.3

Николай Александров – кмет на район Оборище

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18370/2/25.10.2022 г. относно поправка на фактическа грешка в Решение № 776/25.11.2021 година на Столичен общински съвет, във връзка с процедура за провеждане на публично оповестен конкурс на части от поземлен имот в район “Слатина”.

Георги Илиев – кмет на район Слатина

Доклад вх. № СОА22-ВК08-14458/1/14.11.22 г. относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от апартамент № 38, находящ се в сградата на ул. „Плачковица“ № 17, бл. 117, ет. 10, отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри с идентификатор 68134.901.892.3.38

Константин Павлов – кмет на район Лозенец

Доклад вх. № СОА21-ВК08-16903/1/19.11.21 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.1387.345.1, с площ от 57 кв.м., заедно с 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1387.345, попадащи в урегулиран поземлен имот IV-345,346, кв.843, м. ”Триъгълника-Надежда”,  ул.”Перун” № 12

Димитър Димов – кмет на район Надежда

Писмо вх. № СОА22-ТД26-15792/1/08.12.22 г. относно поизнасяне със становище по внесена документация за сключване на анекс между " Столичен автотранспорт" ЕАД и " ОТП Лизинг" ООД в оригинал, в изпълнение на т. 6 от решение № 860/10.11.22 г. на СОС и и писмо вх. № СОА22-ТД26-16722/09.12.22 г. за предоставяне на коригирани проекти на документи в изпълнение на т. 6 и т. 7 от Решение № 860/10.11.2022г. на СОС

Карлос Контрера – общински съветник

Писмо вх. № СОА22-КЦ01-51400/24.10.22 г. от г-н Огнян Винаров за извършване на дарение за бедстващите села в Карловска община от наводненията и становище вх. № СОА22-ВК66-13485/1/19.11.22 г. от Д. Барбалов- зам. кмет на СО

Допълнителни точки

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК08-16828/1/12.12.22 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на нови детски и спортни площадки на територията на район „Надежда“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА22-УЗ21-2666/2/12.12.22 г. относно финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд за осигуряване на средства за изпълнение на ремонтни дейности в ДГ № 124 „Бърборино“ – р-н „Красно село“

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА22-ВК08-18035/1/12.12.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на цялостно обновяване на мултифункционална спортна площадка, находяща се в ж.к. „Люлин“ – 2 м.р., изградена през 2009 г. със средства от СУСОПФ   

Стефан Марков – общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и управител на СОПФ

Доп. т. 4

Доклад вх.№ СОА21-ТД26-3082/5/02.12.2022 г. относно сключване на договор по чл.15, ал.3 и ал.5 за довършване процедура по прилагане на подробния устройствен план, одобрен със Заповед РД09-50-770/02.06.2008г. на Гл. архитект на София на УПИ IV-398,399,400, кв.2в, м. НПЗ „Средец“, и учредяване на безсрочно и възмездно право на строеж върху имот с идентификатор 68134.1107.375, срещу обезщетение за Столична община в новопостроената сграда

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

Доп. т. 5

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18056/07.12.2022 г. относно довършване на процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, в обхвата на ПУП за нов УПИ VI 462,463 за КОО и ПГ, кв. 22б, м. НПЗ „Средец“ и прехвърляне право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.305.462 по КККР на р-н „Възраждане“, с адм. адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ (бивш ул. „Незнаен войн“ № 13)

Савина Савова – кмет на район Възраждане

Доп. т. 6

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17636/30.11.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно  право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.409.23  с площ 812 кв. м. , съставляващ  УПИ ХVІІІ-23 „за ЖС“, кв. 116, м. „Подуяне-центъра“ с административен адрес гр. София, ул. „Черковна“ № 19, срещу обезщетение за Столична община  с равностойни обекти.

Николай Александров – кмет на район Оборище

Доп. т. 7

Доклад вх. № СОА21-ВК66-11699/5/09.12.22 г. относно Удължаване сроковете за изпълнение на временната художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев по програма за временни художествени инсталации в градска среда „Навън“

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

Доп. т. 8

Доклад вх. № СОА22-ТД26-15392/3/09.12.22 г. относно даване на съгласие за сключване на договор за заем за потребление на парични средства в размер на 1 912 440 лв./един милион деветстотин и дванадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ между СО и "Столичен автотранспорт "ЕАД и становище вх. № СОА22-ТД26-15392/4/12.12.22 г. от Д. Барбалов – зам. кмет на СО

Карлос Контрера и Христиан Петров – общински съветници

 

Доп. т. 9

Доклад вх. № СОА21-ВК66-9291/8/12.12.22 г. относно удължаване периода на изпълнение на проект, финансиран в рамките на Столична програма «Култура» - 2022 г., приета с Решение № 97 по Протокол № 28 от 11.02.2022 г., изм. с Решение № 871 по Протокол № 44 на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година по отношение на проект „Нашата голяма чиста тайна! (история на РЪГБИ в България)“ на „Лакриц“ ЕООД

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и Веселин Калановски – общински съветник

Доп. т. 10

Писмо вх. № СОА22-ВК08-10132/29/12.12.22 г. относно Определяне начални тръжни цени за продажбата на образуван в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ компост, представляващ движими вещи общинска собственост

Десислава Билева – зам. кмет на СО

Доп. т. 11

Писмо вх. № СОА22-ВК66-2212/3/12.12.22 г. относно Финансов договор за заем с Европейската инвестиционна банка за финансиране на Проект „Разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап III - участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ - ж.к. „Левски“ и участък „ул. „Шипка“ - кв. „Гео Милев“ - ж.к. „Слатина“ - Тех. парк/Зала „Арена Армеец“ - бул. „Цариградско шосе“, в т.ч. метровлакове съгласно Решение № 169 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 12

Доклад вх. № СОА22-ВК08-17344/1/09.12.22 г. относно отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок до 3 (три) календарни години, в общинските училища на територията на СО – район „Възраждане“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс, по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО

Савина Савова – кмет на район Възраждане

Доп. т. 13 Доклад вх. № СОА22-ВК66-14247/5/12.12.22 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт на санитарни възли в сградата на ул. Георги Бенковски №12“ за финансиране по Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“

Венера Милова – секретар на СО и Ирина Савина – зам. кмет на СО

Доп. т. 14 Доклад вх. № СОА22-ВК66-15202/12.12.22 г. относно индексация на цените по договори за строителство, сключени между Столична община и дружества изпълнители

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

Доп. т. 15 Доклад вх. № СОА22-ВК08-4400/8/07.12.22 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на  територията на район „Люлин“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда Милко Младенов – кмет на район Люлин
Доп. т. 16 Доклад вх.№ СОА22-ГР94-5674/1/12.12.2022 г. относно промяна в състава на одитния комитет на „Топлофикация София“ ЕАД Иван Таков и Стефан Марков – общински съветници

 

                                                   Протокол № 112 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 13.12.22 г.

Видеозапис от заседание № 112 от 13.12.2022 г.