Обратно Заседане № 111 на ПК по финанси и бюджет от 06.12.2022 г.

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  06.12. 2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

        1

2

3

Доклад вх. № СОА22-ВК66-13136/02.11.22 г. относно:
1.План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.;
2.Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 г.

Десислава Билева – зам. кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Протокол № 111 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 06.12.22 г.

  Видеозапис на заседание № 111 от 06.12.22 г.