Обратно Заседание № 52 на ПК за децата, младежта и спорта от 05.10.2022 година

Дневен ред на заседанието

За 05.10.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10048/30.06.22 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в село Кубратово, район "Нови Искър" и  допълнен с писмо вх.№ СОА22-ВК08-10048/1/20.09.22 г.

Татяна Георгиева - Председател на ПК за ДМС и Даниела Райчева – кмет на   р-н Нови Искър

2.

Разни

 

Допълнителни точки

 

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5245/6/04.10.22 г. относно изменение на Решение № 386 на СОС от 26.05.22 г.

Татяна Георгиева - Председател на ПК за ДМС и Анатоли Илиев – общински съветник

2.

Писмо вх.№СОА22-ВК66-5245/7/04.10.22 г. относно Провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж за срок до 30 години върху недвижим имот - спортен обект, публична общинска собственост, с идентификатор 68134.705.1557, с площ 6 520 кв.м., попадащ в УПИ II-340,683,1378,1379 "за озеленяване, открити и закрити спортни съоръжения и ТП" кв. 198а по регулационния план на гр. София, м. "Слатина-Христо Смирненски"

Цветан Стоевски – директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии“

 

 

     Протокол №52 на ПК за ДМС от 05.10.22 г.

     Видеозапис от заседанието