Обратно Заседание № 20 на ПК за децата, младежта и спорта от 27.01.2021 година

Дневен ред на  заседанието

За 27.01.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

 

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-639/21.01.21 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г.

Елен Герджиков – председател на СОС

2.

Доклад вх. № СОА21-ВК66-288/12.01.21 относно изпълнение на Решение№226/11.06.2020 г. – отчет за изпълнение на програмно финансиране за 2020 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет, Координатор на Програма за развитие на ФВС

3.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-3961/3/12.01.21 относно отчет за изпълнение на Годишен план Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2020 г. в изпълнение на Решение № 89, по Протокол №10 от 12.03.20 г. на СОС

доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет, Координатор на Програма за развитие на ФВС

4.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-287/12.01.21 относно отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община  за периода 2012 г.-2020 г., утвърдена с Решение №7/12.01.2012 г. на СОС

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет, координатор на Програма за развитие на ФВС

5.

Доклад вх.№СОА20-ДИ04-1493/3/12.01.21г. относно безвъзмездно прехвърляне на Министерството на младежта и спорта, право на собственост върху имоти общинска собственост, находящи се в район "Красна поляна", на основание чл. 69 от Правилника за организация и дейността на Столичен общински съвет

Иван Чакъров – кмет на район „Красна поляна“

6.

Докладна записка вх.№СОА20-ВК66-2141/2/14.01.21 г. относно обобщена информация за финансови средства по програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2020 г.

доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет, Координатор на Програма за развитие на ФВС

7.

Разни

 

 

  • Протокол № 20 от заседание, проведено на 27.01.2021 г.
  • Видеозапис от заседанието