Обратно Заседание № 38 на ПК за децата, младежта и спорта от 26.01.2022 година

Дневен ред на заседанието 

за 26.01.2022 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-216/11.01.22 г. относно отчет за изпълнение на финансирани проекти на спортни клубове по Програма за развитие на детско - юношеския спорт за 2021 година, в изпълнение на Решение № 92 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г. и Решение № 240 по Протокол 32 от 22.04.2021 г. на СОС.

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – зам.-председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО, координатор на Програма за развитие на ФВС

2.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-370/13.01.22 относно продължаване изпълнението на Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община /2012 - 2020/, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на Столичния общински съвет и приетите въз основа на нея Програми.

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС, Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

 

3.

Писмо вх.№СОА20-ВК66-4835/15/18.01.22 г. относно отчет на План за действие за 2021 г. и План за действие за 2022 г. в изпълнение на Стратегия за младите хора на Столична община

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

4.

Писмо вх.№СОА20-ВК08-11925/2/18.01.22 г. относно информация за извършени ремонтни дейности и изградени спортни съоръжения във връзка с писмо с рег. № СОА21-ВК66-11925/1/11.01.2022 г. – Годишни планове за контрола и поддържането на детските и спортните площадки на територията на районите.

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

5.

Писмо вх.№СОА22-ВК66-190/10.01.22 г. относно определяне на представители за включване в Комисия за утвърждаване на процедура за кандидатстване, структура и избор на членове за Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

6.

Писмо вх.№СОА22-КЦ01-3184/20.01.22 г. относно предложение от спортни клубове за промени в Програмата на Столична община за развитие на детско-юношеския спорт

 

7.

Разни

 

 

Допълнителна точка

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-715/24.01.22 г. относно  приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2022 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативната програма на Столичния общински съвет за 2021 г.

Георги Георгиев – Председател на СОС