Обратно Заседание № 46 на ПК за децата, младежта и спорта от 25.05.2022 година

Дневен ред на заседанието

За 25.05.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 2, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

c

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-6501/26/19.05.22 г. относно одобряване на избрания кандидат Сдружение „Спортен клуб Витоша спорт 2015“ във връзка с проведен  конкурс за учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху недвижим имот- конкурс за учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху недвижим имот- публична общинска собственост, актуван с АПОС № 9881/04.01.2018, представляващ УПИ-III- спортен комплекс, кв. 13 по РП на м. „Люлин 6 м.р.“, с площ от 14 695 кв. м.

Йорданка Фандъкова

кмет на Столична община

2.

Доклад вх.№СО21-ВК08-17994/38/19.05.22 г.    относно приемане на актуализиран списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет за управление и разпореждане за 2022 година

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС и

Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО

3.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5056/19.05.22 г.       относно утвърждаване на Годишен план на Програма ремонт на спортна инфраструктура за 2022 г.

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС и

Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО

4.

Разни

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5245/23.05.2022 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект – публична общинска собственост, с идентификатор 68134.705.1557, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1856/18.05.2022 г.

Георги Георгиев – председател на СОС, Татяна Георгиева, Анатоли Илиев и Малина Едрева - общински съветници