Обратно Заседание № 35 на ПК за децата, младежта и спорта от 24.11.2021 година

Дневен ред на заседанието

за 24.11.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч.което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и  онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-8978/30.09.21 г. относно приемане на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 г. /Програма София/, придружен с актуализиран План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. /Програма за София/ и приложенията към него с вх.№ СОА21-ВК66-8978/1/19.11.21 г.

На сайта на "Софияплан" е публикувана цялата информация-https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia /

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Z_51OHv8BrextEMsI1MHICNeXBdtIta

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2.

Писмо с вх.№СОА21-ВК66-4915/15/02.11.21 г. относно предложение за включване на спортни обекти по Програма за ремонт на спортни обекти, позиция Аварийни ремонти и процедури за извършване на оценка на спортен обект от независим оценител, въз основа на постъпили искания и мотивирани предложения от кметове на районни администрации

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

3.

Писмо с вх.№СОА21-ВК08-6438/14/02.11.21 г. относно образувано адм. дело № 4440/2021г., 56св., АССГ от жалба № СОА21-ВК08-6438/05.05.2021 г., подадена от Росина Станиславова – кмет на район „Красно село“

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

4.

Писмо с вх.№СОА20-ВК66-8989/8/17.11.21 г. относно предложение за внедряване и гаранционно обслужване на електронна платформа АКСТЪР КОНКУРС за регистрация и оценяване на проекти по Програма "София - град на младите и активните" на Столична община.

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

5.

Писмо вх.№СОА21-ВК66-10209/28.10.21 г. относно Конкурсна документация за становище от постоянните комисии на Столичния общински съвет.

Цветан Стоевски – директор д-я “Обществени поръчки и концесии“

6.

Писмо вх.№СОА21-ВК66-10484/05.11.21 г. относно Конкурсна документация за становище от постоянните комисии на Столичния общински съвет.

Цветан Стоевски – директор д-я “Обществени поръчки и концесии“

7.

Разни