Обратно Заседание № 42 на ПК за децата, младежта и спорта от 23.03.2022 година

Дневен ред 

За 23.03.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , което ще се проведе  присъствено в зала 1, ет.2 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата  на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-2394/11.03.22 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022год.

-Предложения с вх. № СОА22-ВК66-2645/18.03.22 г. от Борис Бонев – общински съветник, относно включване в бюджета на Столичната община за 2022 г

Йорданка Фандъкова  кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-2276/09.03.22 относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4084.9395. с площ 18 355 кв. м., за срок от 20 г.

Анатоли Илиев – общински съветник и

Арх.Стефан Стефанов – кмет на р-н Младост

3.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-2190/07.03.22 г. относно създаване на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община и Правилник за организацията и дейността на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община            

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

4.

Писмо с вх.№СОА22-ВК66-2190/1/17.03.22 г. относно годишен доклад за дейността на Консултативния съвет по политиките за младежта на Столична община за периода 2020 – 2021 година

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

5.

Писмо с вх.№СОА21-ВК66-11371/3/16.03.22 г. относно предоставяне на информация за събития и инициативи в изпълнение на проекти по Програма „София – град на младите и активните“

 

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

6.

Писмо вх.№СОА20-ВК08-14342/47/17.03.22 г. относно покана за участие в "Академия за ВИЗИОНЕРИ", 31 март 2022 от 11:00 ч., под куполите на Ларгото

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

7.

Разни