Обратно Заседание № 39 на ПК за децата, младежта и спорта от 23.02.2022 година

Дневен ред на заседанието

за  23.02.12.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата  от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК08-641/85/25.01.22 г. относно безвъзмездно предоставяне на използването за срок до 10 години на спортен обект - частна общинска собственост на Сдружение „Футболен клуб Зенит – Филиповци“.

Инж.Милко Младенов – кмет на р-н Люлин

2.

Писмо вх.№СОА21-ВК66-6349/6/04.02.22 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект - частна общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №5326/2018г., представляващ УПИ III-"за административна сграда и спорт", кв. 267, м. "Лозенец"-I част, с площ от 1 758 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Люботрън".

Цветан Стоевски – директор дирекция

3.

Писмо вх.№СОА21-ВК08-12141/21/18.02.22 г. относно изпълнение на Постановление № 46 на Министерски съвет от 19.03.2020 година, съгласно писмо № СОА21-ДИ05-511/ 23.02.2021 г. и писмо № СОА21-ДИ05-648/ 09.03.2021 г. от РУО-София-град към МОН

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

4.

Разни