Обратно Заседание № 12 на ПК за децата, младежта и спорта от 22.07.2020 година

Дневен ред на заседанието

За 22.07.2020 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20ВК66-5514/09.07.2020 г. относно план на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2020 година.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ  VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“, одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС/АОС № 3189/28.06.2018 г./ от  „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между Сдружение „Обединен спортен клуб ЛЕВСКИ - ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писма с вх.СОА20-ВК66-5199/1/17.07.20 г., вх.СОА20-ВК66-5199/2/17.07.20

Татяна Георгиева – Председател на ПК за Децата, младежта и спорта,

Николай Стойнев – Председател на ПК по икономика и собственост

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Писмо с вх.№СОА20-ВК66-5346 относно представяне на шестмесечен отчет на дейности, кампании и инициативи, организирани от дирекция Спорт и младежки дейности и в партньорство с външни структури

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

4.

Писма с вх.№СОА20-НЦ62-595/23.06.20 г., вх.№СОА20-НЦ62-595/1/08.07.20 и вх.№СОА20-НЦ62-669/15.07.20 относно инвестиционно предложение за бъдещо изграждане на спортна зала, открити и закрити спортни съоръжения в район Слатина

 

5.

Разни

 

 

  • Протокол № 12 от заседание, проведено на 22.07.2020 г.
  • Видеозапис от заседанието