Обратно Заседание № 48 на ПК за децата, младежта и спорта от 22.06.2022 година

Дневен ред на заседанието 

За 22.06.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3494/10/04.06.2022 г. относно Финансиране на проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2022 в изпълнение  на Решение № 268 по протокол № 54 от 21.04.2022 на СОС

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – зам.-председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО - Координатор на Програма за развитие на ФВС

2.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3493/18/14.06.2022 г. относно Финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2022  по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта, в изпълнение Решение № 268  по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на СОС

Мирослав Боршош– заместник-кмет на Столична община

Координатор на Програма за развитие на ФВС

 

3.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-2341/11.03.2022 г. и становище СОА22-ВК08-3952/1/13.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имот с идентификатор 68134.509.314, заедно с построените в него две сгради с идентификатори 68134.509.314.1 и 68134.509.314.2, представляващи частна общинска собственост, находящи се на улица “Вела Чорбова” № 18, Район “Сердика”

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

4.

Доклад вх.№СОА21-ВК08-15140/6/02.06.2022 г. относно Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обекти:

1.Част от имот в сградата на 88 СУ “Д. Попниколов”: гр. София, ж.к. “Овча купел”, ул. “Димитър Попниколов” №7, местност ж.к. “Овча купел 1”, кв.114, УПИ V-за училище, с идентификатор 68134.4334.9406, с площ на частта, обособена за спортни дейности 510,00 кв.м.

 

2.Част от имот в сградата на 88 СУ “Д. Попниколов”: гр. София, ж.к. “Овча купел”, ул. “Димитър Попниколов” №7, местност ж.к. “Овча купел 1”, кв.114, УПИ V-за училище, с идентификатор 68134.4334.9406, с площ на частта, обособена за зъболекарски кабинет 21,00 кв.м.

 

Ангел Стефанов – Кмет на р-н Овча Купел

5.

Разни

 

Протокол №48 на ПК за ДМС от 22.06.2022г.

Видеозапис от заседанието