Обратно Заседание № 15 на ПК за децата, младежта и спорта от 21.10.2020 година

Дневен ред на заседанието

За 21.10.2020 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8019/2/14.10.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на спортен обект – частна общинска собственост, актувана с АКТ за частна общинска собственост № 3189 от 28.06.2018 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3367, с площ от 54 890 кв. м., заедно с изградените в имота три броя сгради, представляващ реална част от УПИ  VIII – за спорт и озеленяване, кв. 149, м. в.з. „Драгалевци- Стадиона“.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ  VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“, одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС/АОС № 3189/28.06.2018 г./ от  „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕВСКИ - ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писма с вх.№ СОА20-ВК66-5199/1/17.07.20 г. и вх.№ СОА20-ВК66-5199/2/17.07.20 г. 

Татяна Георгиева – Председател на ПК за Децата, младежта и спорта,

Николай Стойнев – Председател на ПК по икономика и собственост

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Доклад с вх.№СОА20-ВК08-3392/4/15.09.20 г. относно промяна в характера на собствеността на спортен обект общинска собственост от публична в частна и стартиране на процедура за учредяване безвъзмездно право на ползване

Милко Младенов -кмет на р-н Люлин

4.

Писмо с вх. № СОА20-ВК08-11852/1/24.10.20 г. относно отдаване под наем на обновения плувен басейн на 30 СУ“ Братя Миладинови“

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

5.

Разни