Обратно Заседание № 31 на ПК за децата, младежта и спорта от 21.07.2021 година

Дневен ред на заседанието

За 21.07.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-6695/15.07.21 г. относно приемане на актуализиран списък на спортни обекти общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2021 г. 

Татяна Георгиева, Георги Георгиев – общински съветници, Мирослав Боршош – зам.- кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3944/15/12.07.2021 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с.Мировяне       

 

Татяна Георгиева, Николай Стойнев, Георги Георгиев, Симеон Колев – общински съветници

Даниела Райчева – кмет на   р-н Нови Искър

3.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6349/3/14.07.2021 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект - частна общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №5326/2018г., представляващ УПИ П1-„за административна сграда и спорт“, кв. 267, м. „Лозенец“-I част, с площ от 1 758 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Люботрън“.

Георги Георгиев, Татяна Георгиева, Ивайло Петков, Прошко Прошков – общински съветници

4.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6501/1/14.07.2021 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8713 от 25.03.2014 г. представляващ УПИ У1-„за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 24, м. „Люлин-2 м.р.“ с площ от 7 128 кв. м, ведно с построената в него обслужваща масивна сграда - съблекалня със ЗП 268 кв. м., изградена ограда, настилка, затревяване върху дренаж, спортни съоръжения-врати и писмо вх.№ СОА21-ВК66-6501/3/16.07.2021 г.

Екатерина Йорданова, Симеон Колев, Ивайло Петков – общински съветници, Милко Младенов – кмет на р-н Люлин

5.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6501/2/14.07.2021 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9881 от 04.01.2018 г. представляващ УПИ 111-спортен комплекс-СО, кв. 13 по РП на м. ,Люлин-6 м.р.“ с площ от 14 695 кв. м.

Екатерина Йорданова, Симеон Колев, Ивайло Петков – общински съветници, Милко Младенов – кмет на р-н Люлин

6.

Разни