Обратно Заседание № 50 на ПК за децата, младежта и спорта от 20.07.2022 година

Дневен ред на заседанието

За 20.07.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6349/16/14.07.2022 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен конкурс № 4-СО-2022 г. за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. ,Люботрън“, за срок до 30 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.900.921 с площ от 1 758 кв.м., за построяване на сграда за спортни дейности

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

Кмет на Столична община

2.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5548/30.05.22 г. относно Проект на Решение за риемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

 

АЛБЕНА АТАНАСОВА - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

3.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-5897/1/07.07.22 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Красна поляна”.

Иван Чакъров – Кмет на Район „Красна поляна”

4.

Писмо вх№СОА22-КЦ01-33338/08.07.22 г      относно предоставяне право за разполагане на ледена пързалка в Княжевска градина

 

5.

Разни

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-8083/19.07.2022 г. относно допълнение на Приложение № 1 на Решение № 308 от 12.05.2022 г. на СОС със спортен обект, собственост на Софийски имоти ЕАД, с цел насърчаване на физическата активност при деца и младежи с интелектуални затруднения на територията на СО

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС,

Анатоли Илиев, Ботьо Ботев, Владимир Митов и Деян Стаматов – общински съветници

2.

Писмо вх.№СОА22-ВК66-5245/4/19.07.22 г. относно провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж за срок до 30 години върху недвижим имот - спортен обект, публична общинска собственост, с идентификатор 68134.705.1557, с площ 6 520 кв.м., попадащ в УПИ II-340,683,1378,1379 "за озеленяване, открити и закрити спортни съоръжения и ТП" кв. 198а по регулационния план на гр. София, м. "Слатина-Христо Смирненски"

Цветан Стоевски – директор Дирекция „Обществени поръчки и концесии“

 

Протокол №50 от заседание на ПК за ДМС от 20.07.2022 г.

Видеозапис на заседанието