Обратно Заседание № 27 на ПК за децата, младежта и спорта от 19.05.2021 година

Дневен ред на заседанието 

за 19.05.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5779/15/22.04.2021 г. относно план за действие за 2021 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 – 2022 г.

Албена Атанасова - зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3607/14.04.2021 г. относно План на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2021 година и Отчет на плана на дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2020 година.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Разни