Обратно Заседание № 18 на ПК за децата, младежта и спорта от 16.12.2020 година

Дневен ред  заседанието 

За 16.12.2020 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-10429/04.12.20 относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация София - Европейска столица на спорта за 2020 г., основни насоки, програма за дейността на Фондацията за 2021 г. и бюджет за 2021 г.

Елен Герджиков- председател на СОС, доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет на СО Татяна Георгиева, Анна Стойкова, Екатерина Йорданова, Николай Стойнев, Карлос Контрера, Николай Велчев, Петко Димитров, Веселин Калановски – общински съветници

2.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-8157/19/10.12.20 г. относно кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове", Приоритетна ос 1: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", ОП "РЧР" 2014-2020

Ирина Савина – зам.-кмет на СО, доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, Димитър Божилов – кмет на р-н Триадица

3.

Писмо вх.№СОА20-ВК66-3961/1/26.11.20 г. относно съгласуване на промяна в разходването на средства по Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на СО

доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

4.

Разни