Обратно Заседание № 41 на ПК за децата, младежта и спорта от 16.03.2022 година

Дневен ред на заседанието

за 16.03.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , което ще се проведе  присъствено в зала 1, ет.2 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата  на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-2394/11.03.22 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022год.

Йорданка Фандъкова . кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-2190/07.03.22 г. относно създаване на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община и Правилник за организацията и дейността на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община            

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

3.

Разни