Обратно Заседание № 30 на ПК за децата, младежта и спорта от 14.07.2021 година

Дневен ред на заседанието

За 14.07.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5211/04.06.2021 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

Татяна Георгиева, Георги Георгиев, д-р Веселин Милев, Симеон Колев, Ивайло Петков и Екатерина Йорданова – общински съветници

2.

Писмо с вх.№ СОА21-ВК66-288/25/24.06.21 г. относно график за мониторинг на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и организации по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта сесия 2021

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

3.

Разни

 


Допълнителна точка

 

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3944/15/12.07.2021 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с.Мировяне

Татяна Георгиева, Николай Стойнев, Георги Георгиев, Симеон Колев – общински съветници, Даниела Райчева – кмет на Нови Искър