Обратно Заседание № 33 на ПК за децата, младежта и спорта от 13.10.2021 година

Дневен ред на заседанието

За 13.10.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-9307/07.10.21 г. относно промяна в състава на членовете на Управителния съвет на Фондация „София – Европейска столица на спорта“

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС и

Анатоли Илиев – общински съветник

2.

Доклад вх. № СОА21-ВК08-7358/4/30.09.21 г. относно Предложение за приемане на дарение от юридическо лице   под формата на труд и услуги, изразяващо се в изпълнение на строителни и монтажни работи на стойност 198 046,00 (сто деветдесет и осем хиляди и четиридесет и шест) лева без ДДС или 237 655,20 лева (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин и петдесет и пет лева и 20 ст) с ДДС в полза на спортно училище 57 СУ "Св.Наум Охридски" за подмяна на изкуствена тревна настилка на футболното игрище и възстановяване на осветлението на същото

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

3.

Писмо вх.№СОА21-ТД26-11461/30.09.21 г. относно Решение № 445/22.07.2021г., т.7.4, на СОС и Протокол № 63/29.09.2021г. на Съвета на директорите на "Спортна София-2000" ЕАД

 

Б.Додов – изп.дир. на „Спортна София-2000“ ЕАД

4.

Разни

 

 

Допълнителна точка

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-9481/11.10.21 г. относно проучване на възможностите за реализиране на пешеходно и велосипедно трасе от центъра на гр. София до началото на Природен парк "Витоша"

Георги Георгиев – Председател на СОС, Симеон Колев, Татяна Георгиева и Анатоли Илиев – общински съветници