Обратно Заседание № 37 на ПК за децата, младежта и спорта от 12.01.2022 година

Дневен ред на заседанието

за 12.01.12.2022 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-43/05.01.22 г. относно отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2021 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в изпълнение на Решение № 239 по Протокол № 32 от 22.04.2021г.

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО, координатор на Програма за развитие на ФВС

2.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-79/06.01.22 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2021 г. в изпълнение на Решение № 181, по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на СОС

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

 

3.

Писмо вх.№СОА21-ВК66-1398/51/04.01.22 г. относно отчет на Годишен календарен план за спортни и младежки дейности за 2021 г. на дирекция „Спорт и младежки дейности“

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

4.

Писмо вх.№СОА20-ВК08-32385/017.12.21 г. относно проверка на състоянието на детските площадки, стопанисвани от СО

 

5.

Разни