Обратно Заседание № 16 на ПК за децата, младежта и спорта от 11.11.2020 година

Дневен ред на заседанието 

За 11.11.2020 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8414/12.10.20 относно актуализиране на списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020 г., утвърден с Решение№203, по Протокол №14 от 28.05.2020 г.

Татяна Георгиева – Председател на ПК за Децата, младежта и спорта,

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, Координатор на Програма за развитие на ФВС

2.

Писмо с вх.№СОА20-ВК08-12952/2/03.11.20 г. относно отговор на писмо вх.№СОА20-ВК08-12952/09.10.20 г.

 

3.

Писмо вх.№СОА20-ТД26-9517/06.10.20 г. относно Решение № 346/23.07.2020г, т.7.4. на СОС и Протокол № 48/23.09.2020 на Спортна София 2000 ЕАД

 

4.

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-8019/2/14.10.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на спортен обект – частна общинска собственост, актувана с АКТ за частна общинска собственост № 3189 от 28.06.2018 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3367, с площ от 54 890 кв. м., заедно с изградените в имота три броя сгради, представляващ реална част от УПИ  VIII – за спорт и озеленяване, кв. 149, м. в.з. „Драгалевци- Стадиона“.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г.относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ  VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“, одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС/АОС № 3189/28.06.2018 г./ от  „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕВСКИ - ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писма с вх.№ СОА20-ВК66-5199/1/17.07.20 г. и вх.№ СОА20-ВК66-5199/2/17.07.20 г.

Татяна Георгиева – Председател на ПК за Децата, младежта и спорта,

Николай Стойнев – Председател на ПК по икономика и собственост

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО