Обратно Заседание № 45 на ПК за децата, младежта и спорта от 11.05.2022 година

Дневен ред на заседанието 

За 11.05.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-4073/21.04.22 относно приемане на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание , спорта и спортно - туристическата дейност в Столична община 2022- 2030г., "София спортува"

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС и

Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Екатерина Йорданова, Анна Стойкова, Владимир Митов, Яна Тодоранова – общински съветници

2.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-4369/03.05.22 относно насърчаване на физическата активност при деца и младежи с интелектуални затруднения на територията на СО посредством предоставянето на свободен достъп до спортни обекти, собственост на СО

Георги Георгиев – Председател на СОС, Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Ботьо Ботев и Владимир Митов – общински съветници

 

3.

Писмо вх.№СОА22-ВК66-3494/5/26.04.22 г. относно определяне на общински съветници за включване в Експертна комисия, назначена със Заповед на кмета на СО, за разглеждане и оценка на проектни предложения по Програма за развитие на детско – юношеския спорта на Столична община за 2022 г.

Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО

 

4.

 

Писмо вх.№СОА22-ВК66-3493/6/04.05.22 г. относно покана за включване на общински съветници от Постоянна комисия за децата младежта и спорта в експертна комисия за оценка на ефективността на проектните предложения по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта - сесия 2022 г.

 

Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО

5.

Разни