Обратно Заседание № 21 на ПК за децата, младежта и спорта от 10.02.2021 година

Дневен ред на заседанието

За 10.02.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-710/22.01.21 г. относно изпълнение на Решение №209/14.04.2011г. на СОС-отчет за реализирани дейности по Общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение /2011-2020/ и проект на Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София за периода 2021-2025г.

Екатерина Йорданова, д-р Ваня Тагарева, Деан Стаматов – общински съветници и д-р Кристиан Кръстев – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1106/03.02.2021 г. относно обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2021 година.

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет на СО, координатор на Програма за развитие на ФВС

3.

Докладна записка вх.№СОА20-ДИ04-980/31/26.01.21 г. относно изпълнение на Постановление № 46 на Министерски съвет от 19.03.2020 година, съгласно писмо № СОА20-ДИ04-980/06.04.2020 г. от РУО-София-град към МОН

доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет на СО

4.

Разни