Обратно Заседание № 13 на ПК за децата, младежта и спорта от 09.09.2020 година

          Дневен ред на заседанието  

за 09.09.2020 г. /сряда/ от 13.00 ч.,

онлайн,чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-6831/20.08.20 г. относно: Приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2019 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2.

Писмо вх.№СОА-ВК08-6001/6/18.08.20 относно изпълнение на Решение № 203 по Протокол № 14 от 28.05.2020г. на СОС и съгласно чл.3, ал.2 чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Писмо с вх.№СОА20-ВК66-1687/4/23.07.20 относно График за мониторинг на спортни клубове по Програма за развитие на детско -юношеския спорт 2020 г.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

4.

Писмо с вх.№СОА20-ВК66-6195/30.07.20 относно График за мониторинг на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и организации по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта сесия 2020г.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

5.

Писмо с вх.№СОА20-ВК66-6996/27.08.20 относно провеждане на събитие „ЕКИДЕН Щафетен Маратон                доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

 

6.

Писмо с вх.№СОА20-НЦ62-97/6/21.07.20

Ивайло Цеков – кмет на р-н Искър

7.

Писмо с вх.№СОА18-ВК66-2955/24/03.08.20

Иван Божилов – кмет на р-н Илинден

8.

Писмо вх.№СОА-ВК08-389/3/30.07.20 относно доизясняване на преписка във връзка с предложение за отдаване под наем на помещение на партера и част от покрива на една от сградите на 72 ОУ "Христо Ботев" в квартал "Суходол", улица "Овчо поле" № 14 по реда на чл.30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

 

9.

Разни