Обратно Заседание № 28 на ПК за децата, младежта и спорта от 09.06.2021 година

Дневен ред на заседанието

за 09.06.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5020/31.05.2021 г. относно Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2021 г.

Мирослав Боршош – Зам.-Кмет на СО

2.

Писмо вх.№СОА21-ВК08-7542/27.05.21 г. относно заявление по Закона за достъп до обществена информация

Мирослав Боршош – Зам.-Кмет на СО

3.

Разни