Обратно Заседание № 32 на ПК за децата, младежта и спорта от 08.09.2021 година

Дневен ред на заседанието

За 08.09.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА21-ВК66-6765/16.07.2021 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2020 г.

Йорданка Фандъкова – Кмет на СО

2.

Писмо вх.№СОА20-ВК66   -     11216/3/20.07.21 г.  относно  шестмесечен отчет за дейности, кампании и инициативи, организирани от дирекция "Спорт и младежки дейности" за периода месец януари- месец юни 2021 година.

 

3.

Писмо вх.№СОА21-ВК08-641/67/09.08.21 г. относно предоставяне на информация за извършено обществено обсъждане в райони "Младост'' и "Люлин''

 

4.

Разни