Обратно Заседание № 11 на ПК за децата, младежта и спорта от 08.07.2020 година

Дневен ред на заседанието

За 08.07.2020 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да

отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

 

вносител

1

2

 

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ  VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци-стадиона“, одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС/АОС № 3189/28.06.2018 г./ от  „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между Сдружение „Обединен спортен клуб ЛЕВСКИ - ДРАГАЛЕВЦИ“ /ОСК/ и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Татяна Георгиева – Председател на ПК за Децата, младежта и спорта,

Николай Стойнев – Председател на ПК по икономика и собственост

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

2.

Писма с вх.№СОА20-ВК08-6951/2/27.06.20 г. и вх.№СОА20-ВК08-6951/3/02.07.20 г. относно писмо вх.№СОА20-ВК08-6951/05.06.20 г. от р-н Панчарево

 

Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Разни