Обратно Заседание № 47 на ПК за децата, младежта и спорта от 08.06.2022 година

Дневен ред на заседанието

За 08.06.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6501/29/02.06.2022 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен конкурс по учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8713 от 25.03.2014 г. представляващ УПИ У1-„за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 24, м. „Люлин-2 м.р.“ с площ от 7 128 кв. м, ведно с построената в него обслужваща масивна сграда - съблекалня със ЗП 268 кв. м., изградена ограда, настилка, затревяване върху дренаж, спортни съоръжения-врати.

Йорданка Фандъкова

кмет на Столична община

2.

Разни