Обратно Заседание № 14 на ПК за децата, младежта и спорта от 07.10.2020 година

Дневен ред на заседанието

За 07.10.2020 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Докладна записка вх. № СОА20-ВК66-7918/29.09.20 г. относно становище за насочване на неусвоени средства от Програма за съфинансиране на спортни събития, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община и Годишен календарен план на дирекция "Спорт и младежки дейности"

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

2.

Докладна записка вх. № СОА20-ВК66-8054/01.10.20 г. относно предложение за обсъждане на проект за Програма София-град на младите и активните- възможност за проектно финансиране на младежки дейности и инициативи

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Писмо вх.№СОА20-ВК08-10905/1/16.09.20 г. относно искане за изваждане от списъка на спортните обекти, предмет на управление и разпореждане, утвърден с Решение № 203, по Протокол № 14 от 28.05.20 г. на СОС.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

4.

Писмо с вх.№СОА20-ДИ04-2760/5/25.09.20 относно определяне на представител за включване в работна група със Заповед на кмета на СО за разработване на проект на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за нов програмен период

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

5.

Докладна записка вх. № СОА20-ВК66-8053/01.10.20 г. относно процедура за учредяване на нов Консултативен съвет по политиките на младежта/КСПМ/

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

6.

Писмо с вх.№СОА20-ДИ11-5061/28/21.09.20 относно доклад към прокурорска  преписка № 17269/20 г. за проверка на състоянието на детските площадки, стопанисвани от СО

 

7.

Писмо с вх.№СОА18-ВК66-2955/24/03.08.20

Иван Божилов – кмет на р-н Илинден

8.

Разни