Обратно Заседание №62 на ПК за децата, младежта и спорта от 14.06.2023 г.

Дневен ред на заседанието

За 14.06.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-447/1/08.06.2023 г. относно безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 68134.204.114 за тренировъчна и състезателна дейност за нуждите на Българска федерация по петанк, находящ се в гр. София, р-н „Красно село“, ЖК „Хиподрума, с наименование „Национална спортна база по петанк „Панайот Бончев“ за срок от 10 години.

Георги Георгиев – Председател на СОС

Анатоли Илиев – общински съветник

Татяна Георгиева - общински съветник

Иван Таков - общински съветник

Веселин Калановски - общински съветник

Владимир Митов - общински съветник

2.

Писмо вх.№СОА23-ВК66-1946/6/31.05.23 г. относно съгласуване на Правила за инициативата „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община

Мирослав Боршош – зам-кмет на СО.

3.

Разни

 

    Протокол №62 от заседанието на ПК за ДМС от 14.06.2023 г.

    Видеоизлъчване на заседанието