Обратно Заседание № 66 на ПК за децата, младежта и спорта от 13.09.2023 година

Дневен ред на заседанието

За 13.09.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 5, ет.5

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-7815/21.08.2023 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2023 г.

Йорданка Фандъкова кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3910/2/07.09.2023 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот, частна общинска собственост (AOC № 306/14.12.1998 на СО - район „Средец“), представляващ нежилищно помещение с площ от 120 кв.м., находящ се на бул. „Михай Еминеску" № 5, район „Средец" , за нуждите на Фондация „София - европейска столица на спорта".

Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Николай Велчев, Владимир Митов, Веселин Калановски – общински съветници

3.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12722/07.09.2023 г. относно конкурс за „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ спортен терен -открит обект за спортни дейности, находящ се в  кв. „Требич”,  имот с идентификатор  68134.1333.683.- вписан във списък на спортните обекти – общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2023г.  съгласно чл.7 ал. 5 от  Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

Т.Георгиева – председател на ПК за ДМС и

Инж.Д.Димов – кмет на р-н Надежда

4.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-12369/30.08.2023 г. относно отмяна на Решение № 236 по Протокол №74 от 06.04.2023 г. на Столичен общински съвет и проект за решение с писмо СОА23-ВК08-12474/31.08.23

Т.Георгиева – председател на ПК за ДМС и

Инж.Д.Димов – кмет на р-н Надежда

5.

Писмо вх.№СОА23-ВК66-4017/24/28.08.23 г. относно График за мониторинг на одобрени за финансиране проекти по Програма „София - град на младите и активните“  за 2023 г.

М.Боршош – зам.-кмет на СО

6.

Писмо вх.№СОА23-ВК08-10549/3/11.08.23 г. относно Решение № 686  по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на СОС

М.Боршош – зам.-кмет на СО

7.

Писмо вх.№СОА23-НЦ62-623/08.08.23 г. относно предсрочно прекратяване на договор , съгласно т.4 от Решение№329 по т.12 от 31.05.23 г. на СОС

8.

Разни

 

      Протокол №66 от заседание на ПК на ДМС проведено на 13.09.23 г.

      Видеоизлъчване на заседанието.