Обратно Заседание № 61 на ПК за децата, младежта и спорта от 23.05.2023 г.

Дневен ред на заседанието

За 23.05.2023 г. /вторник/, от 11,30 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1849/2/16.05.2023 г. относно разчети за финансиране на капиталови разходи за срока до приемане на  бюджета на Столична община за 2023 г. съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. от 30.12.2022г., ПМС №7/19.01.2023г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 година, ФО-1/20.01.2023г. и ФО-2/20.01.2023г. на Министерство на финансите и завишение на ангажиментите за разходи.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-2362/12/17.05.23  г. относно финансиране на одобрени проекти по обявена сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура, в изпълнение на Решение № 176/09.02.2023 година на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС , Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО и Анатоли Илиев – зам.-председател на ПК за ДМС

3.

Доклад вх.№ .№СОА23-ВК66-2361/11/17.05.23 г. относно финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2023 г. По Програма „Спорт в района“, Програма „Спорт за деца и ученици“, Програма „Спорт за всички“, в изпълнение Решение № 175 по Протокол № 72 от 03.04.2023  г. на СОС

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – зам.-председател на ПК за ДМС  и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

4.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5875/4/15.05.2023 г. относно изменение на Решение № 267 на Столичния общински съвет от 27.04.2023 г. за прекратяване на Договор за наем № СОА20-ДГ66-5/25.02.2020 г. и предоставяне на спортен обект - публична общинска собственост, безвъзмездно за използване, за срок от 10 години на Сдружение „Футболен клуб „ГРАНИТ ВЛАДАЯ"

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС

5.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5953/1/24.04.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Кокаляне – район „Панчарево“.

Анатоли Илиев, Стефан Марков, Диян Стаматов и Ваня Тагарева – общински съветници

6.

Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-308/1/24.04.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Бистрица – район „Панчарево“

Анатоли Илиев, Стефан Марков и Диян Стаматов – общински съветници

7.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5927/1/24.04.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Железница – район „Панчарево“.

Анатоли Илиев, Стефан Марков, Диян Стаматов и Ваня Тагарева – общински съветници

8.

Доклад с рег. №СОА23-ВК08-5714/18.04.2023 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване, без провеждане на търг за срок от 6 години, върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща сграда, в район Витоша, община Столична, Природен Парк Витоша, м. Офелиите, с идентификатор 68134.2095.1981.10 на „СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ МАЧИРСКИ“

Теодор Петков – кмет на р-н Витоша, Татяна Георгиева – общински съветник

9.

Писмо вх.№ СОА23-ВК66-4017/2/03.05.23 г. относно Покана за включване на общински съветници от ПК за децата младежта и спорта, ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти, ПК по образование, култура, наука и културно многообразие в Експертна комисия за оценка на проектни предложения по Програма „София – град на младите и активните“ за финансиране на младежки дейности, сесия 2023 година

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

 

     Протокол №61 от заседанието на ПК за ДМС от 23.05.2023 г.

     Видеоизлъчване на заседанието.