Обратно Заседание № 60 на ПК за децата, младежта и спорта от 26.04.2023 година

Дневен ред на заседанието

За 26.04.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5245/21/20.04.2023 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен публично оповестен конкурс № 11-СО-2022 г. за учредяване на безвъзмездно и срочно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Слатина“.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-4016/19.04.23 г. относно утвърждаване на Годишен план на подпрограма „Спортна столица“ за 2023 г. в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

3.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-4017/19.04.23 г. относно приемане на Решение за отмяна на Решение № 597 на Столичния общински съвет от 26.11.2020 година и приемане на Програма „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“, и обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г.

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

4.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-4053/20.04.23 г. относно отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на лифт за басейни за хора с парализа и проблеми при придвижването.

Георги Георгиев – председател на СОС,  Карлос Контрера,  Татяна Георгиева,

Грети Стефанова,   Иван Таков,   Румен Русев,   Анатоли Илиев – общински съветници

5.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5875/20.04.2023 г. относно прекратяване на договор за наем, сключен на 25.02.2020г. по преписка № СОА20-ДГ'66-5/25.02.2020г. и предоставяне на безвъзмездно право на ползване, без провеждане на търг за срок от 10 години, върху недвижим имот- общинска собственост - Стадион, е идентификатор 11394.1791.1981. м. „с. Владая" по действащия регулационен план на гр. София, заедно с изградените в имота едноетажна сграда е идентификатор 11394.1791.2015.1 - Спортна сграда, база на СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ „ГРАНИТ ВЛАДАЯ“.

инж. Теодор  Петков – кмет на район ”Витоша” и Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС

6.

Разни

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5953/1/24.04.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Кокаляне - район „Панчарево“

Анатоли Илиев, Стефан Марков, Диян Стаматов и

Ваня Тагарева – общински съветници

2.

Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-308/1/24.04.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Бистрица - район „Панчарево"

Анатоли Илиев, Стефан Марков и Диян Стаматов -

общински съветници

3.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5927/1/24.04.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Железница - район „Панчарево"

Анатоли Илиев, Стефан Марков, Диян Стаматов и

Ваня Тагарева – общински съветници

 

      Протокол №60 от заседанието на ПК за ДМС от 26.04.2023 г.

      Видеоизлъчване на заседанието