Обратно Заседание № 59 на ПК за децата, младежта и спорта от 05.04.2023 година

Дневен ред на заседанието

За 05.04.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-3079/21.03.23 г. относно приемане на Правила за реализиране на Подпрограма за развитие на детско – юношеския спорт за 2023 г. и обявяване на сесия за набиране на проектни предложения  в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – заместник-председател на ПК за ДМС  и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-3080/21.03.23 г. относно отмяна на Решение № 452/14.07.2016 г. и Решение № 522/26.07.2018 г. на Столичния общински съвет и приемане на Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за педагогически специалисти от столични училища, с професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" или "треньор" по вид спорт, класирали на призови места ученически отбори в Трети етап – Зонални състезания и Четвърти етап – Финални състезания по съответния вид спорт от Ученическите игри.

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – заместник-председател на ПК за ДМС  и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

3.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-3201/24.03.23 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на спортен терен-открит обект за спортни дейности, находящ се в кв.6, поземлен имот с идентификатор 68134.1333.683,УПИ V-1333.1, кв. „Требич“, гр.София

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС

Инж. Димитър Димов – кмет на район Надежда

4.

Писмо вх.№СОА22-ВК08-6907/97/16.03.23 г. относно Решение № 86 на СОС от 09.02.2023 г. за утвърждаване на списък на конкретни обекти (детски площадки), по предложение на кметовете на райони в Столична община за изграждане и реконструкция.

5.

Писмо вх.№СОА23-2362/7/29.03.23 г. относно определяне на общински съветник за участие в Експертна комисия за оценяване на проектни предложения по Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура - 2023

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

6.

Разни

 

      Протокол №59 от заседанието на ПК за ДМС от 05.04.2023 г.

      Видеоизлъчване на заседанието