Обратно Заседание № 57 на ПК за децата, младежта и спорта от 22.02.2023 година

Дневен ред на заседанието

За 22.02.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4835/40/13.02.23 г. относно приемане на Общински годишен план за младежта 2023 и Отчет за изпълнението на дейностите на Общинския годишен план за младежта за предходната 2022 година  

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-2276/15/16.02.23 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен конкурс № 7-СО-2022 г. за учредяване на безвъзмездно и срочно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Младост“, стадион „Горубляне“.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

3.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-4073/8/14.02.23 г. относно отмяна на Решение № 523 на Столичния общински съвет от 26.07.2018 година и приемане на Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май - Ден на Българския спорт 

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, СОС

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО и

Анатоли Илиев – общински съветник към ПК за ДМС, СОС

4.

Доклад  вх.№СОА22-ВК08-18266/32/15.02.23 г.       относно приемане на актуализиран Списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет за управление и разпореждане за 2023 година

Татяна Георгиева - Председател на ПК за ДМС

Мирослав Боршош – зам. - кмет на СО и

Анатоли Илиев –зам.-председател на ПК за ДМС

5.

Разни

 

      Протокол №57 на ПК за ДМС проведено на 22.02.23 г.

      Видеоизлъчване на заседанието