Обратно Заседание № 56 на ПК за децата, младежта и спорта от 08.02.2023 година

Дневен ред на заседанието

За 08.02.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-431/12.01.23 г. относно приемане на Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация

Ирина Савина – за.-кмет на СО и

Екатерина Йорданова – председател на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти на СОС

2.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6907/45/02.02.2023 г. относно поетапно възстановяване на детските площадки в междублоковите пространства по приоритетен списък за изграждане и реконструкция на детските площадки находящи се в междублоковите пространства на територията на Столична община.

Георги Георгиев – Председател на СОС

Десислава Билева – зам.-кмет на СО

3.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16698/14.11.2022 г. относно прекратяване на договор за наем, сключен на 25.02.2020г.  по преписка  № СОА20-ДГ66-5/25.02.2020г. и предоставяне на безвъзмездно право на ползване, без провеждане на търг за срок от 10 години, върху недвижим имот- общинска собственост - Стадион, с идентификатор 11394.1791.1981, м. „с. Владая“ по действащия регулационен план на гр. София, заедно с изградените в имота едноетажна сграда с идентификатор 11394.1791.2015.1 - Спортна сграда, база на СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ „ГРАНИТ ВЛАДАЯ“.

Теодор Петков – кмет на р-н „Витоша“

4.

Разни

     Протокол №56 на ПК за ДМС проведено на 08.02.23 г.

     Видеоизлъчване на заседанието