Обратно Заседание № 55 на ПК за децата, младежта и спорта от 25.01.2023 година

 

Дневен ред на заседанието

За 25.01.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-778/19.01.23 г. относно приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2023 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативната програма на Столичния общински съвет за 2022 г.

Георги Георгиев – Председател на СОС

2.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3605/2/11.01.23 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2022 г. в изпълнение на Решение № 262 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г.

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

3.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5056/27/16.01.23 г. относно изпълнение на Решение 362/26.05.2022 г. на СОС – отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2022 година

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

4.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-394/11.01.23 г. относно отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2022 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в изпълнение на Решение № 437 по Протокол № 58 от 23.06.2022г.

Татяна Георгиева – председател на ПК на ДМС,  

Мирослав Боршош – заместник-кмет на СО

5.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-556/16.01.23 г. относно отчет за изпълнение на финансирани проекти на спортни клубове по Програма на развитие на детско – юношеския спорт за 2022 , в изпълнение на Решение № 269 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. и Решение № 451 по Протокол № 58 от  23.06.2022 г. на СОС.

Татяна Георгиева – председател на ПК на ДМС,  Анатоли Илиев – зам.-председател на ПК за ДМС

Мирослав Боршош – заместник-кмет на СО

6.

Писмо вх.№СОА22-ВК66-3309/5/12.01.23 г. относно отчет на Годишен календарен план за спортни и младежки дейности за 2022 г. на дирекция „Спорт и младежки дейности“

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

7.

Писмо СОА22-ДИ05-574/77/19.01.23 г. относно Отчитане изпълнението на Постановление № 46 на Министерски съвет от 19.03.2020 година, съгласно писмо № СОА22-ДИ05-574/16.02.2022 г. от РУО-София-град-МОН

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

8.

Писмо вх.№СОА22-ВК08-8431/8/10.01.23 г. относно представяне на конкурсна документация от район “Овча купел” за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на плувен басейн в 88 СУ “Димитър Попниколов”.

Ангел Стефанов – кмет на р-н Овча Купел

9.

Писмо вх.№СОА22-НЦ62-980/1/.21.11.22 г. относно писмо от Българска федерация по баскетбол

10.

Разни.

       Протокол №55 на ПК за ДМС от 25.01.2023 г.

       Видеозапис от заседанието