Обратно Заседание № 54 на ПК за децата, младежта и спорта от 14.12.2022 година

Дневен ред на заседанието

За 14.12.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14340/25.11.22 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация „София-Европейска столица на спорта“ за 2022 г., основни насоки, бюджет и програма за дейността на Фондацията за 2023 г.

Татяна Георгиева, Николай Стойнев, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Анна Стойкова,  Николай Велчев, Петко Димитров, Владимир Митов – общ.съветници

2.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-14958/07.12.22 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински имот - частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години на Сдружение „Спортен клуб Шарк" по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка чл. 22, ал. 1, т. 2 от Наредбата за общинска собственост на Столичен общински съвет на помещение, с площ от 47.68 кв.м., самостоятелен обект на първи етаж в масивна жилищна сграда, с административен адрес: ул.“Три уши“ № 103, бл. 6, ет. 1 управляван от район „Възраждане”.

Савина Савова – кмет на р-н Възраждане

3.

Писмо вх.№СОА22-КЦ01-58507/02.12.22 г. от Методи Методиев

4.

Разни

 

                                                                            ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17121/21.11.2022 г. относно учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на Клуб  художествена гимнастика „Левски-Триадица“ /Сдружение/ ЕИК130197832, за спортни нужди върху следния недвижим имот - общинска собственост, находяща се на ул. ‚Димитър Манов“ № 18, ж. к „Иван Вазов“, р-н „Триадица“.

Димитър Божилов – кмет на район Триадица

 

      Протокол №54 на ПК за ДМС от 14.12.2022 г.

      Видеозапис от заседанието