Обратно Заседание № 9 от 07.05.2024 г. на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

проведено на 07.05.2024 г., /вторник/ 10.00 часа, зала 1, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Информация вх. № СОА24-ВК66-3113/2/23.04.2024 г. относно поставени въпроси свързани със ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“.

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО и

Николай Савов – Директор на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“

Разни.

 

Видео излъчване

Протокол